Archive for June 25, 2015

Ny kjølemetode skal gi økologisk supermat

Superkjøling er en mellomting mellom å fryse fisken og å kjøle den ned. Det skal gi drahjelp til økologiske matprodusenter.

Konserveringsmetoden ble utviklet for å beholde fersk kvalitet over lengre tid, og dermed redusere mengden mat som ender opp i søppelbøtta framfor i magen.

Nå skal forskerne teste den ut på økologisk laks og kjøtt.

– Tanken bak er at de som kjøper økologisk, er mer opptatt av miljøet og dermed mer bevisst på klimautslipp og ressursutnyttelse enn de som kjøper vanlige råvarer, sier prosjektleder Michael Bantle i Sintef.

Teknologien er nemlig lite brukt av de konvensjonelle matprodusentene fordi dagligvarekjedene ofte prioriterer de billigste og enkleste kjølemetodene.

Forskningsdugnad for små bedrifter

Sintef skal teste ut metoden på blant annet norske økologiske råvarer i et prosjekt som skal hjelpe mindre bedrifter, som produserer økologisk mat.

– Små bedrifter som dette har ikke ressurser til å utvikle potensialet av superkjøling slik at superkjølt mat kan bli akseptert av forbrukerne. I så måte er dette et litt idealistisk prosjekt, sier forskeren.

For økologiske bedrifter er det ekstra viktig at produktene kan få lenger holdbarhet uten bruk av kjemikalier. Det vil gi dem muligheten til å utjevne sesong-variasjoner og levere til kundene året rundt, siden de ikke produserer kontinuerlig og derfor må lagre mer og lengre.

Tonnevis med mat går i søpla

I Norge kastes det flere hundre tonn med mat hvert år, også økologiske matvarer. Og situasjonen er den samme i hele Europa. Dersom produsentene forlenger perioden der maten regnes som helt fersk, vil det bidra til å redusere matavfallet.

– Initiativet er veldig positivt, sier Michael Bantle. Vi vet jo at superkjøling er effektivt. Om vi kan bevise at metoden egner seg like godt til å øke holdbarheten på økologisk produsert mat som konvensjonell, tror vi at det er et marked for å kjøpe supernedkjølte produkter.

– Vi håper og tror at forbrukere som velger økologiske matvarer er mer opptatt av å ta vare på ressursene, enn den gjennomsnittlige forbruker. Om vi kan forvalte maten bedre, kan vi også produsere mindre og leverer til flere markeder. I dag kaster hver eneste nordmann en kilo mat i uka i gjennomsnitt.

Kan bli lønnsomt – også for butikkene

Forskeren tror også at dette kan bli lønnsomt for butikkene. De kan reklamere med superkjølt økologisk mat som et kvalitetsstempel og vise at butikken tar samfunnsansvar for et bedre miljø og mindre kasting av mat.

– Er det noe som gjør at dere ikke tror superkjøling egner seg for økologisk laks, for eksempel?

– Nei, men vi vet at den økologiske laksen blant annet har en høyere andel av marine lipider, som forebygger for eksempel hjerte og karsykdommer. Samtidig har den fått mindre antibiotika og medisiner. Det kan ha en innvirkning på hvordan den responderer på superkjølingen, svarer forskeren.

Forskerne håper at det ikke er noen forskjell. Da er de nemlig rimelig sikre på at superkjølingen blir tatt i bruk. Det kan på sikt føre til at flere produsenter ønsker å benytte seg av teknologien, slik at den også kan brukes i større grad på matvarer som er produsert på konvensjonell måte.

– Økt holdbarhet gir kort og godt en miljøgevinst – enten maten er økologisk eller ikke, sier Bantle.

– Dagligvarebutikkene burde i større grad investere i kjølelager som kan bevare både fisk og kjøtt superkjølt med helt stabile temperaturer. Det gjøres dessverre ikke i dag fordi kjedene prioriterer de enkleste og billigste løsningene. Men jeg håper dette kan bidra til det.

Superkjøling er også klimavennlig

Han har flere forklaringer på hvorfor superkjøling enda ikke har fått innpass i matbransjen:

Det er dessverre en viss økonomi i at kundene kaster mat – det øker leverandørenes etterspørsel, og salget øker.

EU’s regelverk for hva som kan klassifiseres som ferskt eller frossent bør også revideres: I dag regnes superkjølt mat som frossent og ikke ferskt, selv om maten får kvalitet på linje med fersk. Dette bør det endres på, mener forskeren.

En annen årsak er at transport rett og slett er for billig i dag – det gjør at produsentene kan betale for å frakte store mengder med is:

Fersk laks fraktes i dag i kasser med cirka 30 prosent is. Deretter kjøres den ned til Europa eller sendes med fly til land som Japan. Denne isen kan kuttes ut ved bruk av superkjøling av laks fordi isen da er inne i fisken. Reduksjonen i vekt fører til mindre bruk av drivstoff og dermed mindre utslipp av CO2.

Kvinner er mer miljøvennlige i trafikken

Menn flest har lengre vei til jobben enn kvinner, og når de velger transportmiddel er det som oftest bilen. Dermed tilbakelegger de flere kilometer bak rattet. Kvinner reiser oftere med kollektivtransport, selv om kjønnsforskjellene har blitt litt mindre de siste årene.

Kvinner har rett og slett mer miljøvennlige trafikkvaner enn menn. Det viser en gjennomgang av flere studier som svenske forskere har gjort.

De nevner også studier som viser at norske menn reiser lengre enn kvinner. Det samme gjelder for andre land i Europa, og har vært et mønster i flere år.

Mindre CO2

Noen av undersøkelsene viser at kvinner er mer positive til rushtidsavgifter, senket fartsgrense og satsinger på kollektivtrafikk.

I den nye rapporten har de svenske forskerne i tillegg regnet ut hvor mye CO2-utslipp vi kan spare naturen for dersom svenske menn gjør som kvinner.

Kvinners CO2-utslipp tilsvarer bare 70 prosent av den mengden C02 menn er ansvarlige for gjennom sine transportvalg. Skjønt det er hovedsakelig fordi de reiser over kortere avstander i forbindelse med jobb.

Vil gi mer makt til kvinnene

Forskerne foreslår å gi kvinner mer innflytelse over offentlige beslutninger om trafikken.

Kvinner er i mindretall i skandinaviske organer som bestemmer over miljøtiltak innen veibygging og infrastruktur, for eksempel var sju av ti ansatte menn i norske Transnova, et organ som skulle bidra til å redusere CO2-utslippene fra transportsektoren. I dag har Enova overtatt oppgavene til Transnova.

Intervjuer med ansatte i denne typen organisasjoner viser at de har lite kunnskap om hvordan kjønn kan forme trafikken.

Bilen dominerer

En av forskerne bak den svenske studien sier til Lunds universitets magasin at samfunnet ville merket det om kvinner var bedre representert i slike maktorganer.

– Vi ville sett flere trafikkløsninger som legger til rette for at mennesker går, sykler og reiser kollektivt, hevder Lena Hiselius, som nå er i ferd med å skrive en vitenskapelig artikkel om funnene.

Men det er slett ikke sikkert at kvinner ville valgt annerledes enn menn om de jobbet med transportløsninger, innser forskerne. Tilrettelegging for bilbruk er en sterk norm i transportsektoren, skriver de.

Referanse:

Annica Kronsell, Lena Smidfelt Rosqvist og Lena Winslott Hiselius: «Sustainability transitions and gender in transport sector decisions». Proceedings from the 5th International Conference on Women’s Issues in Transportation, presentert på konferanse 14.-16. april 2014 i Paris, Frankrike.