Archive for June 14, 2017

Bruker politikerne klimaforskningen som det passer dem best?

Striden om hvor den sørlige iskanten i Arktis går, skaper overskrifter. Mens regjeringen vil oppdatere forvaltningsplanen for Lofoten-Barentshavet med nye tall for isutbredelse, vil opposisjonen og miljøbevegelsen holde seg til avgrensningen fra 2011. Bruk av nye tall vil åpne opp for oljeboring lengre nord og øst.

– Det er helt legitimt at norske politikere vil bore i Barentshavet. Det som ikke er legitimt, er å si at det er i tråd med best tilgjengelig kunnskap når statens eget rådgivende fagorgan, Polarinstituttet, anbefaler å legge til grunn en annen definisjon av iskanten enn regjeringen, sier Erlend Hermansen.

Han er forsker ved TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur på Universitetet i Oslo og ved CICERO Senter for klimaforskning.  

Sammen med kolleger har han sett nærmere på ulike definisjoner og tallgrunnlag for å fastsette iskanten.

Han mener at iskantsaken er et eksempel på såkalt «cherry picking», der beslutningstakere plukker de tallene som passer til deres politiske ønsker.

Skal kunnskap kunne brukes på en bedre måte bør forholdet mellom kunnskap og politikk vies langt mer oppmerksomhet enn i dag, sier Hermansen som i sin doktoravhandling ser nærmere på bruken av kunnskap i politiske prosesser.

Må snakke sammen


Forskere og politikere må snakke sammen, mener forsker Erlend Hermansen. (Foto: Håkon Benjaminsen)

De aller fleste er enige i at beslutninger bør være kunnskapsbaserte, men folk tenker høyst ulikt om hvordan kontaktflaten mellom forskere og beslutningstakere bør være.

I forskningsmiljøene er det to leire: Den ene mener at forskere ikke skal ha noe form for samarbeid med beslutningstakere før de endelige resultatene er klare.

Den andre leiren mener at kunnskap best utvikles i samarbeid: at forskere gjerne kan snakke med beslutningstakere, både tidlig og seint i forskningsprosessen, fordi dette vil styrke forskningen og gjøre resultatene mer anvendbare. 

– Dette er en debatt som går igjen og igjen, og ofte blir det et spørsmål om enten eller. Det er umulig å si at det ene er riktig og det andre galt.

– Jeg ønsker å vise at det finnes mange muligheter for samhandling. Men hvis kunnskap skal brukes til å løse et samfunnsproblem, må det være kontaktflater mellom de ulike partene, sier Hermansen. 

Et klimaråd i Norge?

En måte å håndtere problemer som iskantsaken på, kan være å etablere et klimaråd som kommer med en innstilling eller uttalelse i kontroversielle saker, foreslår Hermansen. Storbritannia, USA og Tyskland har i dag slike vitenskapelige råd.

– I dag skal Polarinstituttet ha en rolle som et rådgivende ekspertorgan i polarsaker, men de er også litt bundet av det faktum at de er både er forvaltningsorgan og en forskningsinstitusjon. De er underlagt Klima- og miljødepartementet, og det legger begrensninger på hvor hardt de går ut offentlig i politiske debatter, sier Hermansen.

Han er ikke overbevist om at Norge bør ha et slikt råd, men mener at det bør utredes nærmere.

Etterlyser bredere debatt

Resultatene fra doktorgradsarbeidet hans tyder på at det ikke finnes enkle, universelle løsninger på hvordan forskning og politikk best knyttes sammen. Her er det ikke svart-hvitt, men mange nyanser av grått, ifølge Hermansen.

– Det jeg etterlyser, er en mye bredere debatt. Dette er et felt der det må tas mer bevisste valg enn i dag. Forsker man på en snøpartikkel i Sibir kan forskerne trolig sitte atskilt fra beslutningstakerne, men forsker de på klimaomstilling i kommuner er samarbeid med politikkutformere et suksesskriterium for at kunnskapen skal bli relevant. At forskningen skal brukes er et mantra som går igjen og igjen, og noe de fleste er enige om.

Hermansen ønsker seg en bredere debatt om hva bruk av forskning faktisk innebærer.

– Dette er et felt der det må tas mer bevisste valg enn i dag, konkluderer han.

Elsykkel kommer godt ut i hodeskade-test

Transportøkonomisk institutt anslår at det skjer rundt 5000 sykkelulykker i Norge hvert år. De fleste av disse skjer uten at andre trafikanter er involvert.

Det er armer og ben som er mest utsatt for skader i disse ulykkene. Men det de fleste frykter, er nok slag mot hodet.

Nå har svenske Statens väg- och transportforskningsinstitut undersøkt om sykkel- og ulykkestype har noe å si for hvor hardt du eventuelt slår hodet.

Lavt tyngdepunkt

Forsker Anna Niska og kollegaene hennes sendte testdukker av gårde på fire ulike sykler og utsatte dem for forskjellige ulykker i to ulike hastigheter.

– Det som overrasket oss mest, var elsykkelen, sier Niska til SVT Nyheter Öst.

– Ettersom den er tyngre og har et annet tyngdepunkt, oppførte den seg annerledes, sier hun.

Det merket de særlig i ulykkene som er de skumleste for hodet, nemlig bråbremsing med forhjulet. Da risikerer syklisten å fly over styret, men det tunge batteriet på elsykkelen reduserer faren for at det skal skje.

I et hodeskadeperspektiv var den vanlige herresykkelen/hybridsykkelen den skumleste. «Der sitter syklisten mer framoverlent over styret og tenderer mot å gi flere fall der hodet treffer bakken først, særlig når farten øker», skriver forskerne i en pressemelding.

Brå stopp verre enn brå sving

Hofter og skuldre var mest utsatt på den klassiske damesykkelen med åpen ramme. Særlig i lav hastighet.


Øverst en bråstopp der syklisten flyr over styret. Nederst en velt som skyldes brå sving med forhjulet. (Foto: VTI)

Ikke så veldig overraskende, kanskje, viste det seg også at en bråstopp generelt økte risikoen for harde slag til hodet når forskerne sammenlignet med et fall som skyldes en brå sving med forhjulet.

De testet også en liggesykkel der syklisten sitter nesten på bakkenivå og tråkker. Disse førte stort sett bare til beskjedne velt. «Men ved plutselig stopp i stor fart viste den en risikabel tendens til å slenge syklisten i en bane over styret som gir et like kraftig slag mot hodet som for de andre sykkeltypene», heter det i pressemeldingen.

Referanser:

Niska og Wenäll: Cykelfaktorer som påverkar huvudskador. Statens väg- och transportforskningsinstitut, rapport 931, mai 2017.

Sørensen og Høye: Sykler, sykkelutstyr og barnetransport på sykkel, i Trafikksikkerhetshåndboken, TØI, 2013.