Archive for January 13, 2015

Statoil våger seg på nettskyen

For et par år siden var applikasjoner i nettskyen uaktuelt for Statoil. Nå er den første løsningen migrert til Microsofts skyplattform Azure.

– Vi har vært gjennom en holdningsendring, medgir Einar Landre, IT-leder på boring og brønn hos Statoil.

– Det ble gjort grundige vurderinger, og for denne løsningen var fordelene så store i forhold potensielle ulemper at valget var forholdsvis enkelt, sier Landre til digi.no.

Han understreker at selskapet tar seg god tid, men at vellykkede erfaringer nå kan føre til at flere løsninger flyttes ut.

Wellspot
Pionérløsningen kalles Wellspot, som 4Subsea har utviklet for Statoil og leverte i 2012. Den analyserer tilstanden i brønnhoder i forbindelse med vedlikeholdsoperasjoner.

«Råvarene» er data om komponentene i brønnhodet, bunnforholdene i området, værdata og vekt og annen relevant informasjon om rigg-fartøyet som skal koble seg på brønnhodet.

Løsningen er utviklet i Azure, så det var ikke de store praktiske utfordringene å flytte løsningen fra selskapets egne servere til en ekstern skyløsning i fjor.

Gevinsten er målbar.

Løsningen oppdateres ofte, og i eget hus tok det opp til seks dager å rulle ut en ny versjon til et hundretalls brukere.

I skyen tar det en times tid.

Bruk av datakraft målt i tid er halvert fra drøyt 15.000 timer i måneden.

– Her er det ikke penger spart vi ser på først. Gevinsten er en mer smidig drift av Wellspot, sier Landre.


Programvare for analyse av brønnhodene på havbunnen (inne i de gule brønnrammene på denne illustrasjonen) ble prøvekanin for Statoils test av nettskyen.

Modnet over tid
– Hva har ført til at Statoil har snudd i sin holdning til skyen?

– Vi ser jo at løsningene her har modnet over tid. Stadig flere bruker den, og på privaten er de fleste av oss eksponert for ulike skytjenester, som Itunes. Nettskyen er kommet for å bli, og da er det mer et praktisk spørsmål om å finne ut hvordan vi skal utnytte den, svarer Landre.

Wellspot var egnet som prøvekanin etter forslag fra leverandøren, blant annet fordi den har avgrenset funksjonalitet og ikke direkte virksomhetskritisk.

Neste skritt er trolig å slippe eksterne aktører inn på løsningen.

En aktuell kandidat er FMC Technologies, som leverer brønnhoder.

– Hvis FMC kan gå inn og vedlikeholde sine egne data, er det enklere for begge parter – og praktisk enklere i en skyapplikasjon, sier IT-lederen.

Slippe til andre
Hvis fartøyene som kjører vedlikeholdsjobbene kan slippe inn på Wellspot, vil det gi bedre kvalitet på dataene som løsningen trenger.

– Det er hele tiden en jakt på slike data, som vekt på riggen og hvordan den beveger seg i sjøen og dermed belaster brønnhodet. Da er det enklere om slike data er lastet opp og oppdateres i en felles løsning, mener Øyvind Tveit. Han leder programvaredelen hos 4Subsea.

- Hva med IT-sikkerheten knyttet til en slik løsning?

– Vi har hatt en ekstern sikkerhetsrevisjon av Wellspot og fått godkjent. Men når du flytter data til skyen, må du ta stilling til hva slags data som legges dit. I dette tilfellet er det ikke snakk om sikkerhetskritisk informasjon, men data og analyser som sikkerheten i nettskyen kan takle, sier Tveit.

Mer i skyen
Pilotprosjektet kan få følger for resten av Statoil.

– Vi fikk bekreftet en hypotese vi hadde om at det å flytte egenutviklede applikasjoner ut i skyen kan være lurt. Dette er absolutt noe vi kan gjennomføre flere steder, sier Landre.

Stortingets ansvar for Nav-skandalen

Nav er en IKT-katastrofe med store overskridelser av IKT-budsjettene, og en bruk av konsulenter som løper løpsk.

Det er blitt en slags trylleformular at bare etatslederne har «strategisk IKT-forståelse» så ville IKT-skandalene blitt unngått. Det hadde neppe hjulpet i Navs tilfelle: Nav-sjefen har tidligere vært salgssjef i datafirmaet SAS Institute, så innsikt i IKT i eller mangel på forståelse for IKTs betydning for effektivisering av arbeidsprosesser, har han neppe.

Navs utfordring
Men det er på tide også å rette søkelyset mot Stortinget selv som del-ansvarlig for den skandalen som nå er under oppseiling. Nemlig Stortinget som lovgiver og premissleverandør for det regelverket som blant annet Nav må utvikle sine IKT-systemer etter.

På et gevinstrealiseringsseminar i regi av Difi før jul, sa representanten for Nav at de har to utfordringer:

  1. Antallet «kunder» vil øke radikalt i årene fremover. Det skyldes endringer i demografien med «eldrebølgen» som den mest sentrale faktoren. Dette er en situasjon som er forventet og svært forutsigbar. Den bygger rett og slett på statistikk.
  2. Den andre utfordringen er regelverket, både det regelverket som i dag eksisterer og de regelverksendringer som kommer. Disse er verken forutsigbare eller enkle å forholde seg til.

Konseptvalg vs. kompleksitet
På dette seminaret ble det også vist til at Navs IKT-strategi er å gjøre tjenestene mer tilgjengelig for publikum. Det betyr i klartekst større grad av automatisering av tjenestene «via nettet». Et eksempel er søknad om foreldrepenger. Men skal dette være basert på at alle må søke (som i dag), eller at alle som har krav på det skal få tilbud om det (slik tanken er for de fleste nye IKT-systemene)? Det avhenger av hvilket regelverk Nav får av lovgiverne (Stortinget). IKT-løsningene vil være vidt forskjellig om en velger det ene eller andre konseptet.

Men problemet ligger ikke bare i hvilket konseptuelt valg man skal ta for å utvikle IKT-løsningen, men også i kompleksiteten i selve regelverket. Professor Asbjørn Kjønstad har skrevet en artikkel om «Ny og mer komplisert alderspensjon» (Nordisk Sosialrettslig Tidsskrift nr. 7 og 8, 2013, ikke digital versjon), hvor han hevder at det nye regelverket er mer komplisert enn tidligere. Han fremhever at intensjonen bak ny alderspensjon var forenkling. Etter hvert som arbeidet skred frem ble det imidlertid mer komplisert, men en trøstet seg med at en «pensjonsportal» ville gjøre det enklere for den enkelte å beregne sin pensjon. Men en «pensjonsportal», eller en «pensjonskalkulator», hjelper lite dersom den enkelte ikke forstår det regelverk som ligger bak beregningene, og dermed ikke kan se hvilke virkninger endringer i regelverket vil ha.

Det politikerne her baserer seg på at et «front office» system – en selvbetjeningsbasert pensjonskalulator – skal løse problemene rundt kompleksiteten, og glemmer da at beregningene skal inn i et «back-office system», nemlig i et fagsystem.

Juridisk og semantisk interoperabilitet
På et mer prinsipielt grunnlag har en annen jusprofessor, Dag Wiese Schartum (i «Legal definitions and semantic interoperability in electronic government», Yulex 2013) foreslått at det etableres en fast analysegruppe innen hvert forvaltningsområde som kan gjennomføre begrepsmodellering og formell informasjonsanalyser på basis av utkast til lovtekst. Siktemålet er at systemtekniske krav og gjenbruk av registrerte opplysninger aktivt kan bringes inn i lovgivningsprosessen. På den måten kunne en rekke spørsmål være avklart før arbeidet med systemutvikling begynner, og utviklingstiden kan i tillegg trolig reduseres.

Dag mener imidlertid at det ikke alltid er et overordnet mål å ha full begrepsharmonisering i lovverket. Noen ganger er det helt åpenbart at hensynet til felles definisjoner må vike for økonomiske hensyn: Det er for eksempel mulig å la begrepet ”bosatt” etter folkeregisterloven og folketrygdloven bety det samme, og det kan godt være at en slik endring ville gi hensiktsmessig og mer sammenhengende rutiner for informasjonsbehandling. Samtidig er det slik at begrepet har avgjørende betydning for hvem som kommer inn under ulike sosiale ordninger, og dermed for utgifter til utbetaling av en lang rekke ytelser. I et slikt tilfelle er det ikke vanskelig å forestille seg at budsjettmessige konsekvenser for folketrygden blir viktigere enn en forbedring av administrative rutiner. Det kan også være andre politiske hensyn som teller inn. Men hovedpoenget er at alle disse hensyn bedre kan ivaretas og balanseres dersom politikerne er seg bevisst disse problemstillingene.

Den enkleste måten å gjøre dette på er å la regelverket følges av en forskrift. Fra et systemutviklingsynspunkt er fordelen med forskriftalternativet at disse er relativt enklere og raskere å vedta enn lover. Dermed kan definisjonsarbeidet gå relativt raskt samtidig som definisjonene får rettslig autoritet og gjennomslag.

Det er ikke vanlig at en lager skriftlige forarbeider for forskrifter slik som en gjør for lover. Nettopp lovforarbeidet innebærer en mulighet som både kan gi en viss grad av fleksibel begrepsbestemmelse og stor grad av rettslig gjennomslag. Plassering av begrepsdefinisjoner i selve lovteksten vil typisk gi stor grad av rettslig vekt og gjennomslag. Stilt overfor ukjente fremtidige behov, vil det trolig nettopp være viktig å balansere mellom på den ene side hensynet til stabile begrepsdefinisjoner og forutberegnelighet, og hensynet til fleksibilitet og mulighet for dynamisk endring på den annen side. Begrepsdefinisjon som både skjer i lovtekst og forarbeider kan gi en god balanse mellom disse hensynene.

Digitalt førstevalg
Begge disse elementene – hvilket konsept som skal legges til grunn (f.eks. selvbetjening) og kompleksiteten (harmonisering av regler og begreper) – krever at politikerne har oversikt og forstand på konsekvensene av sine egne vedtak – og da selve lovgivningsarbeidet, og ikke når det skal implementeres i form av et IKT-system.

Utfordringen her ligger i at enkle regler må veies opp rettferdige regler. Og «rettferdige» regler må veies opp mot (økonomiske) konsekvenser av regelendringer. Asbjørn Kjønstads poeng er jo nettopp at størrelsen på trygde- og pensjonsutbetalinger nå er blitt så store, at endringer i regelverket kan få store økonomiske konsekvenser. Problemet ligger med andre ord – i stor grad – i skjæringspunktet mellom effektivitet og rettferdighet. Det er viktig å anerkjenne begge utfordringer. Det er dette som er det sentrale ansvaret som politikerne har.

Regjeringens sentrale IKT-strategi er imidlertid «digitalt førstevalg», det vil si at kommunikasjonen mellom staten og innbyggere/næringsliv primært skal være digitalt. Da blir lett nettportaler, kalkulatorer og ID-porter det viktigste IKT-tiltaket.

Men da lurer politikerne seg selv.

Man fjerner seg fra det som er det sentrale, nemlig at de bakenforliggende fagsystemene må inneholde informasjon om det regelverk som ligger til grunn for tildeling av lån til studenter, foreldrepenger til ektefeller/samboere eller pensjon til pensjonister.

Det er derfor like mye kompleksiteten i regelverket, som manglende styring av IKT-budsjetter, som er årsaken til IKT-katastrofer – i Nav og andre steder.

Arild Haraldsen

Informasjon om debattinnlegg og kronikker i digi.no

Alle innlegg må sendes til redaksjon@digi.no. Husk å legge ved et portrettbilde. Vi forbeholder oss retten til å redigere innsendt materiale.

Ignorerer eldre Android-sårbarheter

Google har fått kraftig kritikk fra Tod Beardsley i sikkerhetsselskapet Rapid7, etter at han oppdaget at Google ikke lenger vil tilby sikkerhetsoppdateringer til en viktig komponent i Android 4.3 og eldre.

I Android 4.3 Jelly Bean og eldre utgaver av operativsystemet er WebView-komponenten, som sørger for webstøtte til blant annet tredjepartsapplikasjoner, basert på WebKit. Med Android 4.4 ble hele WebView-komponenten erstattet med en helt ny som er basert på Chromium og Blink. I Android 5.0 ble WebView-komponenten derimot skilt ut av operativsystemet og oppdateres via Google Play, uavhengig av utrullingen av framtidige Android-versjoner.

I Android 4.3 Jelly Bean og eldre er også standardnettleseren, Android Browser, basert på den eldre WebView-komponenten. De fleste har dog mulighet til å benytte en annen og mer oppdatert nettleser.

Beardsley skriver at det i utgangspunktet ikke er noe uvanlig i å slutte å støtte programvare som er to versjonsnumre bak den nyeste hovedversjonen. De to nyeste hovedversjonene av Android er 4.4 og 5.0.

Berører fryktelig mange
Det som er spesielt med Android er at så mange fortsatt bruker eldre versjoner, når nyere versjoner har vært tilgjengelig i så lang tid. Android 4.4 ble utgitt i oktober 2013, men likevel brukes Android 4.3 og eldre av mer enn 60 prosent av brukerne. Det dreier seg om mange hundre millioner brukere.

Beardsley har vært i kontakt med Google, som har bekrefter at dette er situasjonen:

– Dersom den berørte utgave [av WebView] er fra før 4.4, utvikler vi generelt sett ikke patcher selv, men ønsker velkommen patcher til vurdering sammen med rapporten. Bortsett fra å varsle OEM-er, vil vi ikke gjøre noe annet ved rapporter som berører versjoner tidligere enn 4.4, dersom en patch ikke følger med, skriver Google i et svar på et tips om en sårbarhet i nettopp den berørte WebView-utgaven.

Fellesskapet
I praksis overlater Google nå det framtidige vedlikeholdet av den gamle WebView-komponenten til åpen kildekode-fellesskapet og de enkelte leverandørene av de berørte enhetene.

Ifølge Beardsley begrunner Google dette med at selskapet ikke lenger sertifiserer tredjepartsenheter som inkluderer Android Browser, og at den beste måten å sørge for sikkerheten til Android-enheter, er å oppdatere dem til den nyeste utgaven av Android.

Dette er i og for seg korrekt, men samtidig virker mer enn en anelse virkelighetsfjernt. De fleste brukere av enheter som ikke allerede har blitt tilbudt oppgradering til Android 4.4 eller nyere, vil nok ikke få denne muligheten i framtiden heller. Spørsmålet er om dette er Googles ansvar.

Samtidig er det nok også slik at mange av enhetene som i dag ikke kan oppgraderes til Android 4.4, heller ikke vil motta mindre oppdateringer fra leverandøren, inkludert sikkerhetsfikser i WebView – uavhengig av om det er Google som har utviklet dem eller ikke. Men sannsynligheten for slike oppdateringer har ikke blitt bedre uten Googles bidrag.

Beardsley ber nå Google om å ta opp denne avgjørelsen til ny vurdering. For det kan fort bli stygt dersom ondsinnede begynner å utnytte disse sårbarhetene hos potensielt en milliard brukere.

Google vil ifølge Beardsley har fått beskjed om, fortsatt utgi sikkerhetsfikser til de øvrige Android-komponentene i Jelly Bean og eldre.

– Facebook ville investere i Xiaomi

Mark Zuckerberg har hatt personlige møter med ledelsen i «verdens mest verdifulle oppstart» for å diskutere eventuelle investeringer, skriver Reuters i en ny rapport.

En slik investering kunne styrket Facebooks posisjon i Kina betydelig, samtidig som den kinesiske mobilprodusenten kunne fått bedre vestlig fotfeste via sin amerikanske partner, mener nettstedet.

Ifølge Reuters hadde Zuckerberg en privat middag med Xiaomi mens han besøkte Beijing i oktober i fjor. Sjefene for begge selskapene skal ha brukt tiden på å diskutere potensielle resultater av et eventuelt samarbeid.

Facebook er tross alt stort sett blokkert i Kina, og det er ingen hemmelighet at det sosiale nettverket ønsker å komme seg inn på det kinesiske markedet. Xiaomi er på sin side tilstede i enkelte land utenfor Kina, men det er stort sett snakk om voksende markeder. Det er ganske logisk at selskapet ønsker å bli mer profilert i vesten.

Ifølge kildene var det ikke snakk om noe enorm investering fra Facebook, men nok til at de to selskapene kunne fremstå som partnere.

Ledelsen i Xiaomi skal imidlertid ha fryktet politiske konsekvenser av en Facebook-investering mens det sosiale nettverket er fremdeles offisielt bannlyst, samtidig som de ikke ønsket å true sitt forhold til Google. Xiaomi bruker tross alt Android i sine mobiltelefoner.

Det ble til slutt ikke noe av alliansen, men Mark Zuckerberg og Xiaomi-sjefen Lei Jun skal ellers ha et godt forhold til hverandre og holde jevnlig kontakt. Zuckerbergs reise til Kina i fjor høst omfattet ikke bare strategiske middager, men også taler på et universitet gjennomført på grunnleggende mandarin.

Xiaomi endte som kjent opp med en investering på massive 1,1 milliarder dollar fra en rekke asiatiske investorer, noe som gav dem status som den mest verdifulle oppstarten i verden.

Vil forby tjenester med sterk kryptering

Terroraksjonene i Paris i forrige uke har fått europeiske politikere til å rope om mer overvåkning og sensur. I et åpent brev undertegnet av ministere fra en rekke land, uttrykkes det bekymring over internett brukes til å spre hat og vold, noe politikerne ikke vil finne seg i, samtidig som de vil sikre at internett forblir et forum for ytringsfrihet. Politikerne mener at i alle fall større internettleverandører vil spille en viktig rolle for rapportering av materiale som egger til hat og eventuell sletting av dette.

Kryptert
Når det gjelder uttalelser om overvåkning, er det Storbritannias statsminister David Cameron som vekker mest oppmerksomhet. Under en tale i går sa Cameron at han, dersom han blir gjenvalgt denne våren, vil stoppe bruken av kommunikasjonsmetoder som ikke kan «leses» av landets sikkerhetstjenester i ekstreme situasjoner, når de har en signert fullmakt til dette fra innenriksministeren.


Statsminister David Cameron.

I talen, som er delvis gjengitt i videoen nedenfor og i en lengre video hos The Independent, argumenterer Cameron for at all kommunikasjon må kunne avlyttes i spesielle tilfeller, på samme måte som det er mulig med fysiske brev og fasttelefoni.

Meldingstjenester
Cameron sier at landet ikke må tillate kommunikasjonsformer som forhindrer slik avlytting. Det han dermed sier, er at noen av verdens mest populære meldingstjenester ikke vil være tillatt å bruke i Storbritannia.

Nå er det ikke offentlig kjent hvilke typer kryptering sikkerhets- og etterretningstjenestene i Storbritannia har knekket, men tjenester med sterk ende-til-ende-kryptering gjør utvilsomt jobben vanskelig.

Det har «alltid» vært mulig å sende kryptert e-post, uten at man nødvendigvis må bruke noen egen tjeneste for dette. Men også tjenester som Apples iMessage og FaceTime-tjenester benytter ende-til-ende-kryptering. Det samme gjør til dels WhatsApp og flere andre.

– Windows 10 for mobiler er rundt hjørnet

Den 21. januar vil Microsoft avholde et stort Windows-arrangement der det mest sannsynlig vil bli presentert mye nytt om kommende Windows 10 (og den nye nettleseren, Spartan), samt første glimt av Windows 10 for mobiler. Med andre ord oppfølgeren til Windows Phone 8.1.

Ifølge flere Microsoft-kjennere vil selskapet også gjøre en testversjon av det mobile operativsystemet tilgjengelig til test kort tid etter, ikke ulikt testversjonen av Windows 10 som ble sluppet rett etter den første kunngjøringen i fjor høst.

Dette kan knyttes til det faktum at Microsoft nettopp har sluppet en applikasjon for Windows Phone som bare kan brukes av registrerte testere. Det antas at denne «Phone Insider»-appen vil gjøre det mulig for Microsoft å rulle ut testprogramvare raskere og mer effektivt, og ifølge kilder vil altså mobilversjonen av Windows 10 slippes via denne kort tid etter eventet neste uke.

Det er ellers lite informasjon som foreligger om Windows 10 for mobiler, men det antas at operativsystemet vil bygge på en kombinasjon av Windows Phone og Windows RT, og vil gjennomgå en del visuelle endringer for å bringe det nærmere grensesnittet til desktop-versjonen av Windows 10.

Mye av poenget er at de samme applikasjonene skal kunne kjøres på tvers av mobiler, nettbrett, spillkonsoll og desktop, takket være den samme kjernen i operativsystemene.

Man regner også med at en oppdatert versjon av testversjonen av fullverdige Windows 10 vil slippes kort tid etter pressekonferansen, og det er snakk om at Microsoft vil vise frem ytterligere nyheter knyttet til denne. I tillegg til den allerede omtalte Spartan-nettleseren skal det blant annet komme et mørk visuelt tema brukerne vil kunne velge.

Det er fortsatt uvisst når Windows 10 (eller mobilversjonen av denne) vil lanseres i endelig versjon, men antakelsen er rundt sommeren/høsten 2015.

IBM ruver i patenttoppen

IBM fikk i fjor innvilget 7.534 patenter ved USAs patentkontor. Dette er årsrekord. Nok en gang befester giganten sin posisjon som det selskapet i verden med overlegent flest innvilgede patenter.

Det er en bragd de nå har klart i 22 år på rad.

Problemene selskapet har med å øke omsetning og lønnsomhet har tydeligvis ikke hindret selskapets evne til å vinne patentsøknader.

Antallet innvilgede patenter representerer en økning på 10,6 prosent sammenlignet med 2013, da «store blå» fikk 6.809 søknader godkjent.

Disse dekker bredt innen områder som nettsky, analyse, mobil, sosial og sikkerhetsoppfinnelser, samt kognitive systemer som produktet Watson er et eksempel på, opplyser IBM i en pressemelding.

Bak følger i tur og orden Samsung med 4.952 innvilgede patenter, opp 5,9 prosent, Canon (4.055 patenter, opp 6 prosent), Sony (3.224 patenter, opp 4 prosent) og Microsoft på femteplass med 2.829 nye patenter, en oppgang på 6,3 prosent.

Patenttjenesten IFI Claims står bak den årvisse rangeringen. De kartlegger patenter som beskriver teknologioppfinnelser, ikke design- eller mønsterbeskyttelse.

IFI Claims har ennå ikke foretatt en analyse av teknologien som fjorårets innvilgede patenter beskriver. En stor andel av dem skal likevel omhandle datamaskinbehandling, programvare og relatert teknologi, sier analyseselskapets leder Mike Baycroft, ifølge Wall Street Journal.

Ericsson øker
Den svenske telekomprodusenten Ericsson er som vanlig eneste nordiske aktør på topp 50-listen, der de i 2014 rykket opp til 18. plass med 1.537 innvilgede patenter. Året før holdt med 1.149 patenter til en 23. plass.

Google og Apple, som har vært innblandet i en rekke profilerte patentsøksmål mot hverandre de siste årene, kan også begge notere seg for et merkbart patent-løft.

Google rykker for først gang inn på topp 10-listen, nærmere bestemt åttendeplass med 2.566 innvilgede patenter, opp 39 prosent. Apple ryker samtidig fra 11. til 13. plass og fikk økt sin patentportefølje med 2.003 patenter, en økning på 13 prosent fra året før.

Sovende drage
Kina har de siste årene tatt store jafs i markedsandeler på teknologifronten, med en rekke aktører som har befestet seg som globale ledere innen blant annet telekomutstyr, pc/servere, smartmobiler og e-handel.

Kinesiske selskaper fortsetter å øke sin patentaktivitet også, representert ved en dobling i antall innvilgede patenter i USA i 2014, men samlet står de fortsatt bare for 2 prosent av totalen, melder Wall Street Journal.

Ericsson vil øke nettfarten

LAS VEGAS (digi.no): — 4G står ikke stille. Det ligger i navnet LTE – Long Term Evolution. Vi er allerede kommet langt med LTE A, der vi spleiser ulike frekvensområder for å øke kapasiteten. Denne utviklingen vil fortsette frem mot 2020 og da er teknologien blitt så avansert at vi kan kalle den 5G. Dette vil være en kontinuerlig teknologiutvikling og ikke noe fundamentalt nytt hvor alt må skiftes ut, sier Ulf Ewaldsson.

Han er teknologidirektør i Ericsson og vi treffer han på CES i Las Vegas hvor selskapet har hatt en stor stand i mange år.

Trenger mer bitrate
Ewaldsson er på messen hvor TV-er med UHD og utvidet dynamikk- og fargeområde (HDR) står på årets agenda. Det nytter ikke å henvise slikt til det faste internettet.

— Vi må ta høyde for at folk vil kunne bruke de formatene TV-produsentene klekker ut i det mobile nettet også. Det er tøft å håndtere i dagens LTE-nett, men vi har ikke tenkt å gi oss. En av de teknologiene vi jobber med et LAA – License Assisted Access. Utfordringen for operatørene er at de har for lite spektrum. Samtidig er det et svært område i 5 GHz båndet som er lisensfritt og som brukes lite. Det varierer litt fra land til land, men dette området kan være så bredt som 500 MHz. I mobilsammenheng er det enormt, sier han.

Ved å kombinere lisensierte og ulisensierte frekvensressurser vil Ericsson forbedre brukeropplevelsen kraftig for folk som er innendørs. Frekvenser på 5 GHz rekker ikke langt, men brukere på kontorer, i shoppingsentre og hjemme kan få en svært stor kapasitetsøkning i tillegg til at de lisensierte båndene avlastes. De fleste vil få en ekstra kapasitet på 150 Mbit/s i tillegg tid den de har fra før.

— LAA vil bli en teknologi basert på småceller og det er teleoperatørene som er kundene. Fordelen er at de kan radioplanlegge og administrere alt som det var deres egne frekvenser.

Snart klar
Teknologien Ericsson går i bresjen med er ikke noe luftslott. De samarbeider med Qualcomm, som leverer brikkesett til svært mange av mobilleverandørene og de er allerede klar med nye brikker som har støtte for teknologien.

— Det vil jo ta tid før LAA blir utbredt, men allerede neste år kan vi vente oss telefoner som støtter teknologien, sier han.

Raskere
Etter hvert som mobilteknologien utvikler seg frem mot 5G vil vi få både bedre tjenestekvalitet og kortere latenstid. Det må vi ha skal det blir noe av fremtidens visjoner.

— Selvkjørende biler er et godt eksempel på hva som kreves i fremtiden. Når en slik bil kjører i stor fart og er avhengig av å sende og motta data treng det ekstremt kort latenstid. Den vil vi kunne få ned til 5 ms eller mindre, men det er heller ikke nok. Data må behandles i periferien. En bil som kjører i Bergen kan ikke være avhengig av å måtte kommunisere med en server i Oslo. Data må behandles i Bergen. Nettverket må endres til å være horisontalt, ikke vertikalt som i dag, sier Ewaldsson.

Penger og samarbeid
Få bruker så mye penger på forskning og utvikling som Ericsson. De investerer fem milliarder dollar i året på det. Likevel tror ikke Ewaldsson de kan skape fremtiden alene.

— Veien frem mot 5G er ikke noe vi gjør alene. Vi samarbeider med konkurrentene våre og er generøse med patenter. Det er nettopp det teleindustrien er så gode til. Vi prøver ikke å skape proprietære løsninger og det har brakt oss generasjon etter generasjon med mobilteknologi som virker sammen.

20 startups du bør merke deg

Teknisk Ukeblad har spurt investorer, gründere, interesseorganisasjoner og sentrale personer i innovasjonsmiljøet om hva de tror blir de mest spennende nye norske teknologibedriftene i 2015.

Vi fikk 56 tips på selskaper og har valgt ut 20 av dem. Kriteriene er at de har kommet i gang, satser internasjonalt og ligger an til å bli store i årene som kommer. Unik teknologi er et stort pluss, men var ikke det eneste kriteriet.

Listen er ikke rangert på noen måte. Du finner både gründere som har startet opp først i 2014 og gründere som har holdt på i noen år og er nære det store gjennombruddet internasjonalt.

Kahoot

Den spillbaserte læringsplattformen Kahoot er et uten tvil et selskap som mange har store forventinger til, og som allerede gjør det veldig bra internasjonalt.

I desember 2013 hadde de 300.000 brukere i 85 land. I desember 2014 nådde de 20 millioner brukere.

– 2015 kommer til å handle mye om community og global classroom. Nå har vi sluppet et forum som kobler våre brukere sammen. Før var de koblet sammen bare gjennom innholdet. Nå har vi et forum for å bygge kompetanse om Kahoot, har Johan Brand tidligere sagt til Teknisk Ukeblad.

I tillegg ønsker selskapet å utvikle muligheter slik at elever kan konkurrere mot andre også utenfor klasserommet sitt.

Les også: Satset hus og hjem på quiz

I desember 2013 hadde Kahoot 300.000 brukere i 85 land. I desember 2014 nådde de 20 millioner brukere. Foto: Kahoot

Xeneta

Gründerne bak Xeneta har skapt en nettbasert­ løsning som kan sammenligne de ulike rederi­enes­ tjenester og priser, og finne ut hvilke rederier som frakter containere billigst og hvilke som tar for mye betalt.

Kunder kan spare både tid og penger når de skal beslutte hvilket rederi de skal velge.

Lars Johan Bjørkevoll i Xeneta sier at deres stikkord for 2015 er ekspansjon, ansettelser, nye produkter og kundevekst. De dekker 40.000 handelsruter og har stor vekst i internasjonale kunder.

– Vi jobber også med å lansere en ny produktlinje i Xeneta, som gir ennå mer direkte verdi tilbake til våre kunder, sier Bjørkevoll.

Unacast

I høst sluttet gründerne Thomas Walle Jensen og Kjartan Slette i jobbene sine for å satse på Unacast.  Det er en plattform som sammen med små bluetooth-sendere (beacons) gjør det mulig for bedrifter å kommunisere med kundene i sanntid basert på kundens eksakte fysiske plassering.

Etter tre måneder har de blitt plukket ut til å presentere bedriften på Web Summit i Dublin og har vært i dialog med investorer og partnere i Storbritannia og USA.

To millioner euro i ny kapital og 100 ansatte i syv land er to av målene fremover.

Les også: Så mye vokste omsetningen for gründerne som fikk støtte fra Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har sammen med Startup Norway laget infografikk over hva som skjer i det norske gründermiljøet. Her er noen av de selskapene de tenker er kommende stjerner. Foto: Rodney Boot/ StartupNorway

Wonderloop

Wonderloop er en app hvor du kan legge ut video av deg selv og komme lettere i kontakt med mennesker.

Gründer Hanne Aase har nylig sikret investorer som Peter M. Anker, den nigerianske investoren Tony Elumelu, som blant annet har gitt 2,5 milliarder dollar til USAs president Obamas Power Africa Initiative, og en anonym investor fra Danmark.

– Vi satser på å hente inn 7 millioner kroner til sammen, har Aase tidligere sagt til Teknisk Ukeblad.

Zwipe

Zwipe har vunnet flere internasjonale priser og fått salgsavtaler over hele verden. Det er et selskap med 15 ansatte hvor syv teknikere holder til i USA, mens resten er i Oslo.

Zwipe har utviklet teknologi som erstatter PIN-koder med fingeravtrykk i bankkort og adgangskort.

Kredittkortgiganten Mastercard annonserte i høst at Zwipe er valgt til samarbeidspartner når Mastercard skal innføre kontaktløs bruk av fingeravtrykk i stedet for pinkoder når betalingskortet skal brukes.

Ideen til Zwipe kom opprinnelig fra et studentprosjekt på Høgskolen i Telemark.

Dirtybit

Dirtybit-gründerne lanserte i 2011 onlinespillet Fun Run. Siden den gang har spillet blitt lastet ned over 50 millioner ganger.

I fjor omsatte selskapet for i overkant av 23 millioner kroner, og leverte et resultat før skatt på 16,5 millioner kroner.

Rett før jul lanserte de oppfølgeren Fun Run 2, som på et tidspunkt ble den mest nedlastede appen i USA.

Elliptic Labs

Elliptic Labs vil gjøre mobilen berøringsfri. Teknologien de har utviklet gjør det mulig å styre grensesnittet uten å ta på skjermen.

Man kan sveipe i luften for å bytte bilder og man kan lage et grensesnitt som endrer seg avhengig av hvor langt unna man har hånden.

Selskapet har hentet inn mer enn 100 millioner kroner fra investorer og forskningsmiljøer. De har nå kunder i alle verdensdeler og satser særlig på Asia.

Ultralyd på norsk: Adm. direktør i Elliptic Labs, Laila Danielsen tror det snart kommer produkter med den norske ultralydteknologien som gir et tredimensjonalt grensesnitt på mobiler og andre ting. Foto: ORV

Dolphitech

Dolphitech utvikler ultralyd-3D-kameraer for analyse og ikke-ødeleggende testing av komposittmaterialer.

Selskapet er i gang med avtaler og salg til flere internasjonale industrielle aktører som Airbus, Boeing, Audi og Lamborghini.

Les også: Norsk ultralydkamera avslører Dreamliner-skader

BerGenBio

BerGenBio utvikler nye behandlingsformer for aggressive former for kreft som har blitt resistente mot terapi og dermed gir dårlige prognoser for pasientene.

Dette selskapet kan bli det nye Algeta, med verdier på mange milliarder kroner, mener Daniel Ras-Vidal, daglig leder i Foreningen for innovasjonsselskaper.

– Fremdriften i selskapet er stor og ledelsen annonserte før jul at de har hentet inn nye 90 millioner kroner fra nye og eksisterende investorer. Planen er børsnotering i etterkant av gjentatte lovende resultater fra kliniske studier i 2015.

Les også: Derfor tror ekspertene på mer effektiv kreftbehandling

One2Touch

One2touch er et trådløst tastatur som kan integreres i et skjermdeksel på mobiltelefonen.

Tastaturet benytter seg av near field communication (NFC), og One2touch er til dags dato det eneste selskapet som tilbyr en teknologi som erstatter bluetooth for trådløse tastaturer.

Internasjonalt blir det spådd å være et av de mest spennende selskapene innenfor NFC-teknologi og mobiltilbehør.

TuniChor

Sekkedyr er slimete sjødyr som vokser raskt på hvilken som helst overflate under havet. De er et irritasjonsmoment for båteiere, men en gullgruve for oss andre, ifølge forskere.

Sekkedyrene inneholder både verdifull cellulose og protein, og kan derfor være en kilde til avanserte og verdifulle produkter i den nye bioøkonomien.

Det er allerede investert i et stort testanlegg på Sotra utenfor Bergen, hvor forskere produserte 300 tonn sekkedyr i 2014. I år er planen å øke størrelsen på testanlegget betydelig.

Petrostreamz

Petrostreamz er et oljeteknologi-selskap basert på verdensledende forskning fra NTNU med stort potensiale.

De leverer programvaren Pipe-It, som gjør det mulig for oljeselskapene å gjennomføre avanserte simuleringer og optimalisere produksjon fra olje- og gassfelt.

De har allerede Statoil og ConocoPhillips på kundelisten, og har også fått oppdrag i Brasil og Saudi-Arabia for blant annet Petrobras og Saudi Aramco. Petrostreamz er også involvert i optimalisering av skifergassbrønner i USA og i produksjonsallokering i Columbia.

De ble gasellevinner i Trøndelag og har hatt bra vekst de siste tre årene. I vår har Viking Venture investert i selskapet, og målet er å aksellerere veksten internasjonalt.

Les også: Norsk oljeteknologi skal holde drikkevannet rent

VidFlow

Tjenesten lar brukerne streame musikkvideoer og har en av verdens største samlinger av offisielle musikkvideoer.

Musikkteknologi er ikke det første du tenker på når det gjelder norsk IKT. Men det bør du, mener Fredrik Winther, leder av Oslo Business Region.

– Nordmenn er verdensledende på å ta i bruk ny teknologi, har gode forskningsmiljøer, og ikke minst solid musikkinteresse.

Les også: Slik gikk det da Oslo Innovation Week arrangerte crowdfunding på direkten

Vidflow er som Spotify for musikkvideoer. Bak selskapet er grunderne Nassir Achour og Shire Marius Standnes fra Oslo. Foto: Maria Amelie

Novelda

Noveldas nye sensor XeThru kan se gjennom fysiske overflater, menneskehud og vev. Den kan registrere avstand, distanse, nærhet og bevegelser til gjenstander med høy grad av presisjon.

De skal nå levere kjerneteknologien til en landmine-radar som den sørkoreanske industrigiganten Samsung Thales skal utvikle.

– Når en av Norges mest meritterte entreprenører, Alf-Egil Bogen, bestemmer seg for å ta lederjobben i selskapet, er det en indikasjon på at her er det noe, sier Rune Sævik i Investinor.

I tillegg er Geir Førre, gründeren bak Chipcon og Energy Micro, medeier i selskapet. Både Alliance Venture og Investinor bidrar med 85 millioner kroner.

Les også: Dette er Norges ukjente milliardbutikk

Prox Dynamics

Selskapet har lansert verdens første operative nano-uav – en bitteliten drone som veier 16 gram. Den er allerede solgt til den britiske hæren og tatt i bruk i Afghanistan.

Minidronen, også kalt PD-100 Black Hornet har nylig blitt oppgradert. Den nye versjonen flyr raskere, tåler mer vind, har større rekkevidde, lengre flytid og tre HD-kameraer.

I tillegg kommer Black Hornet nå i en nattkapabel variant, slik at dronen kan operere 24 timer i døgnet i det meste av vær.

Les også: Slik bygger den norske forsvarsindustrien relasjoner til Pentagon

Hver UAV veier kun 17,5 gram med et skrog som er 120 millimeter langt. Den kan være i lufta på under to minutter og kan operere i minst 25 minutter inntil 1500 meter unna i fri sikt og i inntil 20 knops vind. Foto: Prox Dynamics

Domos Labs

Markedet for smarthus og nettverksbaserte hjem er i kraftig oppblomstring, mener partner Tor Bækkelund i  inkubatoren StartupLab.

– Ambisjonen til gründerne av Domos er å knytte sammen husets nettverksenheter gjennom det de fleste allerede har i huset, nemlig en nettverksruter, sier Bækkelund.

Ruteren kan mobiliseres til en smart styringsenhet hvor forbrukerne enkelt kan administrere nye enheter, prioritere trafikk og styre sikkerhet.

Løsningen gjør det mulig for de ulike tjenesteyterne å gi bedre service til kundene.

Les også: Denne ninjaen kan styre huset ditt

AIMS Innovation

AIMS Innovation har i løpet av få år utviklet en unik løsning for overvåking av komplekse IT-systemer.

Produktet har en automatisk, selvlærende løsning som predikerer og sørger for å unngå alvorlige systemfeil.

Produktet er lansert globalt og har fått svært gode tilbakemeldinger. AIMS har allerede et svært godt samarbeid med Microsoft i Seattle, og mer enn 15 partnere i USA og Europa.

Seram Coatings

Suksessprosjektet fra NTNU Technology Transfer, ThermaSIC, har blitt til Seram Coatings AS. 

Det nye selskapet skal hjelpe industrien med å termisk sprøyte silisiumkarbid på mekaniske deler. 

Dette industrielt fremstilte stoffet er et av hardeste som finnes og vil kunne øke levetiden på en rekke mekaniske og industrielle applikasjoner.

Les også: Silisiumkarbid. Ingen har knekt den «umulige» koden til dette stoffet før nå

Kubicam

Kubicam har utviklet en videokonferanseløsning som skal være effektiv og rimelig. De fokuserer på fleksibel løsning og bra funksjonalitet. Målgruppen er små og mellomstore bedrifter, typiske Skype- og Lync-brukere.

Gründerne har erfaring fra Tandberg/Cisco og er etablert i Silicon Valley og i StartupLab.

De har allerede fått ordre fra Google og skal levere de første enhetene i første kvartal 2015.

Les også: ‘Det er to steder man ser til når det gjelder videokonferanser: Silicon Valley og Oslo’

Assitech

En undersøkelse fra Ipsos MMI viser at 731.000 personer over 15 år har hatt uhell i trapper eller ulike typer kanter i 2014. Dette har resultert i 108.000 legebesøk, 68.000 bruddskader og 41.000 hodeskader.

Tidligere studenter ved NTNUs Entreprenørskolen har funnet opp en trapperullator som skal gjøre det enkelt og trygt for eldre og funksjonshemmede å gå og opp og ned trapper.

Produktet heter Assistep og etter planen skal være lansert denne vinteren. Prototypen har allerede blitt testet i flere kommuner i Norge.

Les også: Statlig-privat samarbeid om IT-utviklingen på sykehusene

Mange nye selskaper

Jeanett Sandmo jobber med entreprenørskap og internasjonalisering i Innovasjon Norge.

Hun sier at det har i den siste tiden kommet mange spennende teknologiløsninger blant annet innen edutech, velferd- og finansteknologi.

– Det er mange bedrifter som fortjener å være med på denne listen, men jeg gleder meg blant annet til å følge med på hvordan det går med Swipe, Kahoot, Prox Dynamics, Elliptic Labs og Imatis i 2015, sier Sandmo.

Råd for å lykkes som gründer

Sandmo sier at gründere som vil lykkes først og fremst bør tenke på om det er behov i markedet.

– Kunden forventer ikke den perfekte løsningen, men et produkt eller tjeneste som løser et problem de har, sier hun.

Du bør også snakke mer med kundene dine.

– Da får du færre overraskelser når du skal ut i markedet og produktet er mer tilpasset brukeren.

Hun anbefaler også:

  • Tenk stort, store ambisjoner og drømmer er viktig for suksess.
  • Tenk globalt marked fra første stund.
  • Ta eierskap og bygg et godt team i og rundt bedriften din. Få lykkes alene.
  • Ikke undervurder kapitalbehovet, planlegg for hvor mye kapital du trenger og når.
  • Stå i stormene og ikke gi deg!

Er det noen vi har glemt eller som du mener bør være med på denne lista? La gjerne høre fra deg i kommentarfeltet.

Les også:


Mens sivilingeniørene vasset i bonuser i fjor, fikk ingeniørene nesten ingenting


Øystein (50) har CV få kan matche – blir ikke invitert på intervju


På tre uker skulle norske gründere erobre Singapore. Slik gikk det
 

Vil modultelefonen analysere blodet ditt?

Vi har den siste tiden skrevet en god del om det spennende konseptet til Google, kalt Project Ara, som innebærer mobiltelefoner satt sammen av moduler som kan fritt byttes ut mens telefonen er på.

Project Ara er fortsatt i utviklingsfasen, og flere tredjepartsleverandører kommer til å designe sine moduler. Disse skal kvalitetssikres av Google og selges fra en felles nettbutikk.

Denne uken vil Google avholde den andre store utviklerkonferansen for Project Ara, og i forkant av dette har selskapet sluppet en ny versjon av utviklingsprogramvaren for prosjektet. Denne inneholder en hel del ny informasjon om hvordan Project Ara vil fungere.

For eksempel kommer det frem detaljer om hvordan de separate modulene vil kobles sammen. En Project Ara-mobiltelefon vil bygges på et «skjelett», og de forskjellige modulene blir koblet til det via et kontaktløst system, hvilket bidrar til at det spares plass og kostnader, samtidig som modulene får lengre levetid da man ikke trenger å fysisk sette plugger inn og ut.

På programvaresiden skal tilkoblingen håndteres av en ny protokoll kalt Greybus, som skal være skreddersydd for optimal kommunikasjon mellom skjelettet og modulene.

Etter hvert vil brukere kunne håndtere tilkoblingene via en dedikert app, som vil gi oversikt over moduler og la brukerne bytte dem fritt.

Det kommer også frem mer informasjon om nettbutikken for modulene. Det viser seg at Google kommer til å ha relativt streng kontroll over hva som selges der, selskapet vil sørge for at alle moduler som tilbys oppfyller kravene til alle sertifiseringer og at de støtter programvaren fullt ut.

Det er også blitt annonsert en ny modul til Project Ara, som utvikles av det slovakiske selskapet Vestigen. Det er ikke helt avklart hva denne modulen vil gjøre, men selskapet har spesialisert seg på biomedisinske teknologier, og har designet en enhet som kan analysere forskjellige typer væsker, enten det er vann, blod eller mat. Informasjonen som samles via enheten kan deretter overføres til en smarttelefon. Det er altså ikke umulig at Ara-modulen deres vil ha lignende funksjonalitet – og det åpner for noen spennende bruksområder som vil kunne bygges direkte inn i smarttelefoner, selv om det ikke er noe folk flest kanskje har behov for.