Archive for January 12, 2015

Fotballtalenter trener for mye

Mange unge gutter og jenter bærer på en drøm om en dag å bli fotballproff. For at drømmen skal bli virkelighet, velger de gjerne idrettsfag når de begynner på videregående – i tillegg til at de spiller på kretslag, regionlag og aldersbestemte lag. Alt sammen samtidig.

Den totale aktivitetsbelastningen blir så stor at det kan hindre dem i å utvikle talentet sitt. Dermed ramler de av før de har klart å ta steget over til seniornivå.

- Trening som i utgangspunktet skal gi dem en fordel, blir i stedet en hindring. Dette kan ødelegge utviklingen av framtidens fotballspillere, sier Stig Arve Sæther, universitetslektor i idrettsvitenskap ved NTNU.

Jevnt høyt aktivitetsnivå

Han har sammen med sin kollega Nils Petter Aspvik forsket på talentutvikling i fotball. Nylig publiserte de resultatene fra studien, der de ser på aktivitetsbelastningen på spillerne i juniorlaget til et norsk lag i tippeligaen. 

13 spillere har gått med et såkalt akselerometer, som har målt fysisk aktivitet hos hver enkelt spiller hver dag i tre forskjellige uker i mars, juni og oktober.

Denne informasjonen har gitt forskerne et bilde på aktivitetsnivået og spesielt kamp- og treningsbelastningen før sesongstart, midt i sesongen og på slutten av sesongen. I tillegg har spillerne ved hjelp av et spørreskjema svart på om de føler at treningsbelastningen har vært stor og om treningsmengden har variert i løpet av sesongen.

Stor kampbelastning

Resultatene viser at det ikke er signifikante forskjeller i aktivitetsbelastningen i de tre ukene – men dataene forteller om et svært høyt aktivitetsnivå og stor kampbelastning blant juniorspillerne.

- Det heter seg at du må trene mye for å bli god, men disse spillerne trener så mye at faren for belastningsskader øker, og de står også i fare for å bli overtrent. Samtidig blir det vanskelig å holde ut og være motivert hvis du ikke får restituert, forklarer Aspvik, som er stipendiat i idrettsvitenskap ved NTNU.

Synes belastningen er stor

I mars, for eksempel, ble spillernes gjennomsnittlige daglige aktivitetsnivå målt til 901,2 tellinger per minutt, altså antall bevegelser som akselerometeret registrerer. Dette gir et mål på intensitet og aktivitet.

Til sammenligning har 17-åringer generelt et gjennomsnittlig aktivitetsnivå på 542 tellinger per minutt. 60 prosent av spillerne svarte at belastningen var stor i løpet av sesongen, og 40 prosent svarte at belastningen varierte i løpet av sesongen.

Det er naturlig at juniorspillerne er mer aktive enn andre jevnaldrende, men det er gjort få slike undersøkelser blant fotballspillere, og forskerne har av den grunnen ikke hatt noe annet å sammenligne med. Sæther og Aspvik jobber derfor med en studie av aktivitetsbelastningen i et annet juniorlag i tippeligaen, samt et juniorlag i Adeccoligaen, altså det nest øverste nivået i norsk herrefotball.

- Vi vil uansett definere aktivitetsnivået blant spillerne i undersøkelsen som svært høyt, selv om vi ennå ikke vet om akkurat denne klubben er spesiell. Vi vet jo at det trenes veldig mye, ifølge fotballforskerne.

Seniorspillerne trener mindre

De mener at unge, talentfulle fotballspillere lever med et økende press fra omgivelsene. Spillerne føler at de må trene mye for å være gode, og trener gjerne både på skolen, der de ofte går idrettslinjen, og på fritida, der de trener hardt og ofte spiller kamper for flere ulike lag.

Det blir derfor vanskelig å ha oversikt over hvor mye de ulike spillerne trener til sammen.

- På seniornivå er dette alfa og omega. For en del andre idretter vil treningsmengden øke når de når seniornivået, men i fotball er det motsatt. Juniorspillerne lever i en hektisk hverdag med press fra alle kanter. Hele belastningsbildet for utøveren står sentralt hvis vi skal forstå deres situasjon. Har vi ikke denne kontrollen, kan det være ødeleggende for utviklingen av spillerne, sier Sæther.

Referanse:

Stig Arve Sæther og Nils Petter Aspvik. Seasonal Variation in Objectively Assessed Physical Activity among Young Norwegian Talented Soccer Players: A Description of Daily Physical Activity Level. Journal of Sports Science and Medicine. Volume 13(4) 2014. Sammendrag.

Vil vite mer om forskere som velger ny karrierevei

Om forskning.no

forskning.no er en nettavis med norske og internasjonale forskningsnyheter.

forskning.no gis ut under Redaktørplakaten

Ansvarlig redaktør / daglig leder: 
Nina Kristiansen, tlf 41 45 55 13

Redaksjonssjef Bjørnar Kjensli, tlf 94 24 35 67

Annonser: Mediapilotene 92 44 58 46/91 73 78 10
Stillingsmarked: Preben Forberg, 22 80 98 95

God helse og gode helsevaner i Norge

I Europa får vi stadig mer tilgjengelig data om helsetilstanden i befolkningen og kvaliteten i helsetjenesten, som kan benyttes til å sammenlikne land. Helsetilstanden til nordmenn er generelt god:

Norge har høyere forventet levealder og lavere sykelighet og dødelighet enn gjennomsnittet for EU-landene i OECD. Andelen med fedme og diabetes øker i EU-landene som i Norge, men forekomsten er klart lavere i Norge enn i gjennomsnittet for EU-landene i OECD.

Norske helsevaner er også bedre enn i gjennomsnittet av OECD-landene; nordmenn har lavere forbruk av tobakk og alkohol og spiser mer grønnsaker. Fruktkonsumet til nordmenn er rundt gjennomsnittet for EU-landene.

Dette kommer frem i Kunnskapssenterets kommentar til OECD-rapporten «Health at a Glance: Europe 2014».

– Nytt av året er også rapportering på svevestøv. Alle de nordiske landene er blant de som har minst svevestøv. Finland og Danmark har lavest forekomst, deretter kommer Sverige og Norge, sier forsker Ingrid Sperre Saunes ved Kunnskapssenteret.

De høyeste helseutgiftene i Europa

Norge hadde de høyeste helseutgiftene per innbygger av de europeiske landene i OECD i 2012, målt i euro og justert for forskjeller i kjøpekraft. Norge skårer høyt også når man ser på hvordan landene prioriterer utgifter til helsetjenesten og når man måler det som andel av den totale verdiskapingen.

Legemiddelutgiftene i Norge er derimot blant de laveste i Europa, enten man måler det i euro per innbygger eller som andel av bruttonasjonalproduktet.

– Selv om sammenlikningene indikerer at Norge har høyere ressursbruk enn gjennomsnittet av EU-landene i OECD, er det ikke en entydig sammenheng mellom ressursbruk og helsetilstand, fortsetter Sperre Saunes.

– Norge har gode resultater på områder som kreft og hjerneslag, har registrert høyest overlevelse ved livmorhalskreft og er blant de beste når det gjelder overlevelse ved brystkreft.

Oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet er på eller under gjennomsnittet, men her er det små prosentvise forskjeller mellom landene.

OECD publiserer annethvert år en egen europeisk statusrapport som gir oversikt over helsetjenesten og helsetilstanden til befolkningen i de europeiske OECD-landene.

Årets rapport inneholder sammenliknbare resultater fra 35 europeiske OECD-land, hvorav 28 land er medlemmer av EU.

Referanse:

Ingrid Sperre Saunes m.fl: Norsk helsetjeneste sammenliknet med andre europeiske OECD-land 2014 (pdf). Notat fra Kunnskapssenteret, kommentarer til OECD-rapport, desember 2014. Kunnskapssenteret har tidligere publisert tre tilsvarende kommentarrapporter.

Det hjelper å snakke om kjærlighetssorg

Det er tøft når forhold tar slutt, og å komme over kneika er enda vanskeligere. Vennene dine ber deg kanskje glemme hele greia, men nå tyder ny forskning på at det motsatte er best.

Personer som reflekterer skriftlig og muntlig over bruddet gjentatte ganger, kommer raskere til hektene. Studien er publisert i Social Psychological and Personality Science.

Bekymret for deltakerne

Sosialpsykolog Grace Larson ved Northwestern University har studert skilsmisse og samlivsbrudd i flere år.

De fleste voksne har opplevd minst et samlivsbrudd i livet, og det er vanligvis svært vanskelig, sier hun.  

Forskerne ble bekymret for om selve forskningsstudien gjorde det tøffere for deltakerne å komme over bruddet.

- Det er nærliggende å tenke at det å minne deltakerne om at de nettopp hadde gjort det slutt, og be dem beskrive bruddet gjentatte ganger, ville gjøre dem følelsesmessig opprørt og forsinke bedringen deres, sier Larson.

Tidligere studier har vist at kjærlighetssorg kan være dødelig, og at noen har de samme symptomene ved hjerteinfarkt. 

Intensiv bearbeiding best

Sammen med sin rådgiver David Sbarra ved University of Arizona, gikk hun seg i kast med å finne ut om det var slik.

- Til vår store overraskelse fant vi motsatt effekt. Det å delta i en forskningsstudie om sine brutte forhold, framskyndet faktisk den følelsesmessige bearbeidelsen.

I studien ble deltakerne delt inn i to grupper. Alle deltakerne hadde nylig gjennomgått et brudd med en kjæreste, ingen hadde vært gift. Den ene gruppen gjennomførte et intensivt program med både muntlige og skriftlige oppgaver fire ganger over ni uker.

Den andre gruppen fylte bare ut enkle spørreskjemaer på starten og slutten av niukers-perioden. 

Omdefinerte seg selv raskere

Forskerne analyserte så hvor langt deltakerne hadde kommet i prosessen med å se og definere seg selv atskilt fra sin tidligere kjæreste og fra forholdet. De som var med i den intensive gruppen, rapporterte at de i større grad hadde kommet seg over bruddet.

Disse deltakerne oppga at det å bli bedt om å reflektere over sine relasjoner, hadde hjulpet dem til å bygge en sterkere definisjon av hvem de var som single personer, sier Larson.

Studien er utført i samarbeid med hennes veileder David Sbarra ved Universitetet i Arizona.

Reparerer selvbildet

Larson mener studien bekrefter tidligere studier som viser hvor dypt romantiske forhold påvirker vår selvoppfatning.

I nære relasjoner blir personer ofte mer og mer psykologisk sammenvevd med sin partner, forklarer hun. Det er smertefullt å endre på dette, sier hun.

Hun mener studien viser at det å reparere selvbildet faktisk fører til bedre trivsel.

Forskerne tror årsaken til disse endringene kom av at deltakerne måtte tenke over sine samlivsbrudd fra et distansert perspektiv.

Lagde historier om veien videre

En annen faktor er at deltakere fikk snakke om sine samlivsbrudd fire ganger i en diktafon. Siden denne muntlige oppgaven ikke var strukturert, som de skriftlige spørreskjemaene, kan muligheten for å være følelsesmessig i uttrykksformen ha gitt deltakerne fordeler.

Effekten av å reflektere over ens egen erfaring og at man lager en fortelling rundt det, kan hjelpe. Særlig en fortelling som inkluderer den delen av historien hvor man har kommet seg over bruddet.

Rapporter til deg selv

Siden de fleste mennesker som opplever siste samlivsbrudd ikke vil ha mulighet til å delta i en vitenskapelig studie, foreslår Larson å finne andre måter å jevnlig reflektere over prosessen.

For eksempel kan en person fullføre ukentlige oppdateringer knyttet til hans eller hennes følelser og reaksjoner på bruddet. Disse kan man oppbevare i en mappe, sier hun.

Eller man kan skrive ned tanker om prosessen rundt bruddet, slik man ville ha snakket med en fremmed om det.

Kilde: 

Grace M. Larson og David A. Sbarra: Participating in Research on Romantic Breakups Promotes Emotional Recovery via Changes in Self-Concept Clarity. 6. jan. 2015. 

Tar etter foreldrenes selvmordsforsøk

Det er velkjent at barn av foreldre som har forsøkt selvmord, oftere enn andre prøver å ta sitt eget liv. Men det er uklart hvorfor.

Amerikanske forskere ville prøve å finne ut hvilke risikofaktorer som er knyttet til barnas selvmordsforsøk. Dessuten ville de følge dem i flere år for å se risiko over tid.

Forskerne gjorde statistiske analyser basert på informasjon om 701 personer mellom 10 og 50 år, med en forelder med stemningslidelser som depresjon eller bipolare lidelser. Over halvparten av disse foreldrene, flest mødre, hadde forsøkt å begå selvmord.

Tidlig hjelp mot aggresjon

Forskerne fulgte opp barna i gjennomsnitt fem år og et halvt år. Før studien begynte, hadde i overkant av seks prosent forsøkt å ta livet sitt. Mens studien pågikk, var det selvmordsforsøk blant fire prosent.

De fant at både foreldres selvmordsforsøk, barnas tidligere selvmordsforsøk og barnas stemningslidelser ga høyere risiko for selvmordsforsøk.

I tillegg var impulsiv aggresjon en viktig indirekte faktor. Aggresjon var nemlig et faresignal som vitnet om at personene kunne utvikle stemningslidelser, også kalt affektive lidelser, noe som igjen førte til høyere sannsynlighet for selvmordsforsøk.

Derfor er det viktig å komme tidlig inn i familier der foreldrene har forsøkt selvmord, og det er viktig å være oppmerksom på aggressiv oppførsel, skriver forskerne. Klarer man å hjelpe unge med å regulere følelser knyttet til aggresjon, kan man kanskje forebygge stemningslidelser, og på sikt selvmord.

Mange årsaker

Mange som forsøker å ta sitt eget liv, har en historie med psykiske lidelser, som depresjon. Depresjon kan være til dels arvelig.

Men foreldrenes selvmordsforsøk utgjorde en direkte risiko for barna, selv når barna ikke hadde stemningslidelser.

Det er altså noe mer enn stemningslidelser som gjør at de tar etter foreldrene sine i forsøket på å ta sitt eget liv. Akkurat hva, det har ikke forskerne kommet til bunns i.

Tidligere har forskere ved Folkehelseinstituttet som har intervjuet norske ungdommer, funnet at også problemer i familien og en relasjonskonflikt til foresatte, kjæreste eller venn var vanlige årsaker til selvmordsforsøk.

Referanse:

David A. Brent m.fl.: Familial Pathways to Early-Onset Suicide Attempt. A 5.6-Year Prospective Study. JAMA Psychiatry, online 30 desember 2014. doi:10.1001/jamapsychiatry.2014.2141

Norges største arkeologifunn i 2014

forskning.no skrev nylig  om de største arkeologiske funnene som ble gjort i verden, i året som gikk. Åpningen av en 2300 år gammel grav topper lista.

Nå har vi bedt et knippe norske arkeologer om å trekke fram arkeologiske funn i vårt eget land, som de har merket seg spesielt i 2014. Også i Norge er det unike gravfunn som preger arkeologiåret 2014.

Men gravene som arkeologene har avdekket her er betydelig eldre.

Steinaldergraven på Brunstad i Vestfold

Graven ble funnet da arkeologene grov på en boplass fra rundt 8000 år tilbake. Arkeologene tror graven kan være like gammel, men det har de ikke fått svar på ennå.

Fordi det var så varmt i sommer, var ikke forholdene optimale for å grave ut alle beinrestene de fant. Derfor grov de ut hele funnet i store jordblokker, som de skal begynne å pirke i om få uker.

- Funnet er sensasjonelt i norsk, ja selv i nordeuropeisk sammenheng. Det er veldig sjelden vi finner beinrester fra steinalderen, sier Almut Schülke ved Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo.

De hadde allerede funnet spesielle funn på boplassen før knoklene dukket opp.

- Blant annet en dekorert skiferplate som jeg ikke har sett maken til, sier Håkon Glørstad. Han er direktør ved Kulturhistorisk Museum ved UiO.

Helt i sluttfasen av utgravningen kom arkeologene ned til en grop med en oval nedskjæring. Det var her de fant beinrester fra et menneske – eller minst ett menneske, som Almut Schülke formulerer det.

Opp langs kanten av graven så det ut til at noen hadde bygget opp med steiner. Ifølge Glørstad var det også tegn til et gevir fra et hjortedyr, men det må flere undersøkelser til for å bekrefte dette.

Gevirer er tidligere funnet i europeiske steinaldergraver og blir sett på som tegn på et rituale.

Glørstad er én av tre nettverksleder for prosjektet Forskning i felleskap, som skal styrke samarbeidet mellom Universitetsmuseene i Norge, og derfor er han en av ekspertene forskning.no har bedt om å peke ut viktige funn i 2014.

Steinaldergraven på Brunstad blir trukket frem som et viktig funn i 2014 av flest arkeologer som forskning.no har kontaktet. Arkeologer i hele Norge venter nå spent på å få vite mer om personen i graven.

Smedgraven i Sogn

En innholdsrik smedgrav fra vikingtiden får også plass på lista over oppsiktsvekkende arkeologisk funn fra året som gikk. Det mener Morten Ramstad, som er forsker ved seksjon for ytre kulturminnevern ved Universitetet i Bergen. Han er også en av nettverkslederne i Forskning i felleskap.

En viss irritasjon over noen ujevne heller i hagen, fikk Leif Arne Nordheim i Sogndalsdalen til å starte det som skulle bli en arkeologisk utgravning. Da han fjernet hellene, skimtet han noe jern som stakk fram. Han børste litt på det, og gjenkjente formen på en smedhammer og en smedtang. Se bildet.

Nordheim tok kontakt med de regionale kulturmyndighetene, men hadde ikke forestilt seg at utstyret skulle vise seg å være fra tidlig vikingtid.

Arkeologer fra Universitetsmuseet i Bergen ble tilkalt, deriblant Asle Bruen Olsen.

- Det viste seg å være et fantastisk funn, og den rikeste graven som er undersøkt på mange år i dette området, forteller Olsen.

Graven var delt inn i flere lag, og ifølge arkeologen signaliserer plasseringen i graven hvilken status gjenstandene hadde i forhold til hverandre. Helt øverst lå smedutstyret, som hammer og tang. I tillegg fant arkeologene øks og sverd og jordbruksredskaper. Lenger ned i graven hadde smedens samtidige lagt mer personlige gjenstander. Barberkniv, skjeggsaks og pinsett, en stekepanne og en ildrake. I alt fant arkeologene rundt 60 gjenstander i graven.

Helt nederst var brente rester av et menneske – smeden. Sammen med dette, fant arkeologene personlige ting som perler som har vært festet på drakten, og en kam i bein.

At smedutstyret dominerte graven, viser oss at dette var yrket til personen, sier Olsen.

- Med dette mangfoldet av gjenstander, tror vi at smedens samtidige ville vise hvor dyktig denne smeden var, og hvor høyt hans smedkunst sto. Han kan ha smidd mange av tingene selv.

- Graven gir inntrykk av at dette var en lokal smed, og han kan ha hatt høy status i samfunnet han levde i, i tillegg til at han var smed, sier Olsen.  

Boplassen ved Sola flyplass

Flere av de forskning.no har snakket med, trekker også frem utgravningen av en rundt 6000 år gammel steinalderboplass i Sømmevågen, nær Stavanger lufthavn Sola, som viktig i året som gikk.

- Den flotteste gjenstanden lå i en oval steinsetting med flate steiner i toppen. Ved de flate steinene fant vi et cirka 20 centimeter langt redskap i tre som er svært forseggjort, skriver prosjektleder Trond Meling i en e-post til forskning.no.

Meling er arkeolog ved Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger.

- Vi har foreløpig ikke funnet ut hva gjenstanden er for noe, men sannsynligvis er det et redskap av noe slag. Vi har heller ikke datert gjenstanden enda, men funnforholdene tyder på at den er fra samme tid som bosetningen i området, det vil si slutten av eldre steinalder og begynnelsen av yngre.

Utgravningen bød dessuten på funn som gjør 2014 til året da Norge skulle bli hele to sjeldne steinaldergraver med menneskelevninger rikere.

I motsetning til på Brunstad, har arkeologene her allerede gravd fram beinrestene – jeksler som har tilhørt en voksen person som levde for omtrent 6000 år siden.

- Det er svært sjelden vi finner så gamle graver i Norge. Graven er en rektangulær steinsetting som er cirka to meter lang og én meter bred, skriver Meling.

I tillegg fant de tre økser og en meisel av stein i graven.

Fonnefunnene som smelter fram

2014 skulle bli fødselsåret til et flunkende nytt tidsskrift på et framvoksende fagfelt innenfor arkeologien. Tidsskriftet heter Journal of Glacial Archaeology, og ble lansert i høst.

Mest sannsynlig blir utgavene av dette tidsskriftet preget av beskrivelser av arkeologiske gjenstander som norske breer har oppbevart på upåklagelig vis i opptil flere tusen år. Bare i Oppland har rundt 2000 gjenstander smeltet fram fra isen. Det også gjort slike funn i Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Hordaland, samt noen i Nord-Norge.  

Den eldste isen i høyfjellet i Sør-Norge er rundt 6600-6700 år gammel. For rundt 7000 år siden var klimaet nemlig inne i en varmere periode. Nå smelter isen flere steder helt ned til de eldgamle lagene.

- Egentlig skulle vi sakte men sikkert være på vei mot en ny istid, men likevel har vi de siste 20 årene sett at gjenstander fra stadig dypere og eldre islag i breene kommer til syne om sommeren, forteller Lars Pilø.

Han er arkeolog i Oppland fylkeskommune, og har siden 2007 gjort feltarbeid på fylkets breer og samlet inn gjenstander som våre forgjengere har forlagt, og som nå ristes ut av isens erme.

Sommeren 2014 var hektisk. Bare i Oppland fant Pilø og kollegaene 400 gjenstander ved breflekkene, i løpet av bare én varm måned.

De fant blant annet en hesteskalle og vandrestaver fra vikingtiden. Et pilskaft som arkeologene fant er fra så langt tilbake som steinalder. Også i Rocky mountains, Andesfjellene og i Alpene avdekkes gjenstandene fra fortidas fjellfolk.

Science valgte i oktober å skrive en lengre artikkel om denne nye smelte-arkeologien. Fagfolkene som jobber med gjenstander som kommer opp av isen er i ferd med å bygge opp en egen spesialisering. De skriver artikler og har konferanser, og i november dukket det flunkende nye tidsskriftet Journal of Glacial Arcaeology opp.

Ved Lendbreen, der Lars Pilø og kollegaene var på feltarbeid i sommer, har det gått en gammel ferdselsrute over fjellet. Folk har gått mellom Skjåk og Bøverdalen, med husdyr eller til seters, eller bare for å komme seg fra det ene stedet til det andre. Her har arkeologene derfor funnet et bredt spekter med gjenstander.

Se flere bilder av funn fra feltsesongen 2014, på nettsidene til Oppland fylkeskommune.

- Både de som er knyttet til jakt, men også mer dagligdagse ting som votter og sko, knokler fra hester som har dødd i overfarten. Det gjør det kolossalt spennende, sier Pilø til forskning.no.

Gjenstandene kan gi oss ny kunnskap om menneskene som har bodd her i landet helt tilbake til steinalderen. Det er unektelig spennende. Samtidig smelter materialet så fort fram at arkeologene må jobbe lynraskt med redde dem og bevare dem like godt som naturen har gjort hittil.

Utgravning på Tønsnes

I tillegg til de 2014, har en steinalderboplass på Tønsnes noen mil nord for Tromsø i år blant annet gitt oss funnet av en ravperle. Dette er et overraskende funn, fordi den viser at folk i Nord-Norge kan ha hatt kontakt med det som idag er de baltiske landene, allerede for 10 000 år siden, sa prosjektleder Ragnhild Nergård ved UiT, Norges arktiske universitet, til NRK, under feltarbeidet i sommer.

Den største overraskelsen under utgravningen var imidlertid en ca 4000 år gammel grav. Feltleder Mikael Cerbing – han også fra UiT, Norges arktiske universitet beskriver funnet på bloggen for utgravingen på norark.no, en samleside for norsk arkeologi. 

I motsetning til Brunstad-graven og Sømmevåg-graven, var det ingen menneskelevninger igjen å finne i Tønsnes-graven.

Se bilder fra de norske 2014-utgravningene her:

Har skaffet kunnskapen som kan redde Tana-laksen

– Tidligere kunne man skylde på uforstand når laksen ble forvaltet dårlig. Nå fins det ikke lengre en unnskyldning for å la være å ta nødvendige grep, sier forsker Morten Falkegård ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Han har sammen med flere andre norske og finske forskere kartlagt alle laksebestandene i Tanavassdraget. Det har ifølge Falkegård vært en omfattende oppgave.

– Tana er et veldig komplisert vassdrag som består av over 40 elver som ligger i både Finland og Norge.

Mange av disse elvene har egne laksebestander.

– Til nå har vi kartlagt omkring 30 ulike laksebestander i vassdraget. Hver av disse er karakterisert av ulik genetikk og ulik livssyklus.

Kort vei til uopprettelig skade

Tanavassdraget er et av verdens største laksevassdrag, som i de beste årene har hatt en elvefangst på rundt 250 tonn fisk.

De siste tiårene har det imidlertid vært betraktelig mindre gyteaktivitet i flere viktige elver i vassdraget. Det har også vært nedgang i fiske. Den svakeste registrerte sesongen var i 2009, med en totalfangst på bare 63,5 tonn.

– Dette er symptomer på en utvikling vi er nødt til å ta på alvor. Enda er det tid til å reparere, men hvis vi ikke reagerer, er veien kort til uopprettelig skade, sier Falkegård.

Forskeren sier at det i hovedsak to faktorer som forklarer den negative trenden: Lavere overlevelse i havet og lang vandringsvei som gir høy samlet beskatning på laksen.

Bestandsmål

Basert på kartleggingen har forskerne vurdert livskraften til laksen i de ulike delene av vassdraget. I tillegg har de satt nye gytebestandsmål for de fleste bestandene.

– Et gytebestandsmål er i utgangspunktet det antall egg som må gytes i en elv for at elva skal produsere så mye laks som den har kapasitet til, forklarer Falkegård.

Ofte måles dette ut fra antall egg per kvadratmeter elv eller mengden hunnlaks som overlever fiskesesongen og gyter. Elvas laksekapasitet vurderes ofte ut fra hvor stor den er og hvorvidt den har bunnforhold som er egnet for gyting og lakseunger.

Falkegård legger ikke skjul på at temperatur og vannføring vil gjøre at elvas kapasitet varierer mellom år. Han mener likevel at gytebestandsmålene er et godt forvaltningsverktøy.

– Vi må akseptere at det alltid er en viss usikkerhet. En viss variasjon er dessuten bakt inn og tatt hensyn til i statusvurderingen vi har lagd nå.

Viktig med fleksibel forvaltning

Forskeren forteller at det er store forskjeller på laksen i de ulike bestandene. 

– Noen elver domineres av stor laks og andre av små laks. I noen bestander vandrer laksen fra havet opp i elva allerede i mai, mens andre venter helt til august.

Falkegård utdyper at disse forskjellene gjør at bestandene påvirkes ulikt av fisket som foregår i vassdraget. Hvis man skal få mest mulig laks i vassdraget er det derfor nødvendig med en forvaltning som er så fleksibel at man kan ta hensyn til hver enkelt bestand.

– Det har for eksempel vært vanlig å stenge fiske i august for å verne om gytelaksen. Dette reguleringstiltaket har imidlertid ingen innvirkning på de bestandene som vandret opp i månedene før, forteller Falkegård.

Han legger til at mange fiskere antagelig vil slite med å forstå at det går nedover med laksen i vassdraget.

– Hvis du fisker nederst i selve Tanaelva, så fisker du på laks fra alle bestandene i vassdraget.

– Da oppleves det antagelig som om det er nok laks i elva. Det er lett å glemme at det samme ikke gjelder for de ulike sideelvene lengre opp i vassdraget.

Minst laks i de øverste elvene

Det er særlig dårlig stelt med den tidligvandrende laksen i Kárášjohka og Iešjohka, i tillegg til den noe mer sentvandrende laksen i Anárjohka. Disse elvene ligger øverst i vassdraget og danner Tanaelva der de løper sammen.

– Her er det bare omkring en tredjedel så mye laks som det bør være, sier Falkegård.

– Hvis man reduserer fisket med 30 prosent totalt i Tana, vil det antagelig ta minst femten år før disse elvene igjen har full lakseproduksjon.

Det står bedre til både i hovedelva og i sideelvene lengre ned. Her er bestanden opp mot 70 prosent av gytebestandsmålet.

De beste tallene finner man imidlertid på finsk side av vassdraget. Der har enkelte elver laksebestander som utgjør over 90 prosent av elvas kapasitet. 

Utdatert avtale med Finland

Norge og Finland har i lang tid hatt en felles forvaltningsavtale for Tanavassdraget. Dagens avtale er fra 1989, og er ifølge Falkegård utdatert.

– Den gamle avtalen tar bare for seg spørsmål knyttet til for eksempel fisketid, hvilke redskap som er lovlig og oppsyn i fellesområdene. Det er en statisk avtale som ikke gir rom for en fleksibel og målstyrt forvaltning. 

Forskeren legger til at forhandlingene om en ny avtale allerede har vært i gang i noen år. Han tror imidlertid at karleggingen vil være et viktig grunnlag i forhandlingene.

– Studien tydeliggjør både hvordan det står til med laksen og hvilke mål forvaltningen må jobbe mot.

– Det er dessuten helt essensielt at norske og finske forskere har arbeidet frem dette sammen. Det gir studie troverdighet i begge landene.

Morten Falkegård har trua på at en ny forvaltningsavtale vil ta nødvendige grep for å få opp laksebestanden. Han er likevel klar på at det ikke blir lett.

– Fisket må enkelte steder reguleres betydelig ned. Da kommer konflikten mellom menneskenes ønsker og laksebestandens behov. Det kan bli vanskelig å håndtere for forvaltningen. 

Han sier det er viktig å huske på at fiskerne vil få en kjempegevinst i form av godt fiske, når gytebestandsmålene er nådd.

Viktig med lokal kunnskap

Det er ikke bare er forskersamarbeid på tvers av landegrenser som har gitt laksekartleggingen troverdighet. Falkegård sier det også har vært viktig å forankre forskningen i lokal kunnskap.

– Lokal kunnskap kan for eksempel si oss noe om hvor godt ulike deler av elva er egnet for gyting og lakseunger.

– Det finnes dessuten mange gode kilder lokalt som kan si oss noe om hvordan laksefiske har vært tilbake i tid. Det er viktig kunnskap når man skal vurdere gytebestanden.

Falkegård sier likevel at han ikke fester lit til fiskere som argumenterer for at den negative utviklingen i Tanavassdraget skyldes lokal variasjon.

– De fleste vassdrag i Finnmark har hatt en positiv utvikling de siste årene. Da skulle laksen i Tanavassdraget også ha hatt gode år.

– Det er helt riktig at bestandene svinger, men det kan ikke være en unnskyldning for å la være å endre forvaltningen. Fiske har dessuten bidratt til å forsterke svingningene, siden for mye laks har blitt fanget i de dårlige årene, avslutter forskeren.

Referanse:

Falkegård m.fl: Revised first-generation spawning targets for the Tana/Teno river system (pdf), NINA Report 1087, november 2014.

- Stovner kan bli en helt annen bydel i fremtiden

– Vi spør oss hvordan sammensetningen av befolkningen på Stovner vil bli om tjue år, hvis det ikke skjer en stor innflytting av etnisk norske, sier NOVA-forsker Kirsten Danielsen.

Sammen med forskere fra Nova på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har hun sett på forholdet mellom folks erfaringer og hvordan bildet av Stovner ser ut rent statistisk.

– Dersom veksten fortsetter slik den har gjort de siste årene, og om ikke politikerne tar nødvendige grep, kan Stovner bli en helt annen bydel enn den er i dag, påpeker Danielsen.

Forskerne har studert hva stedet Stovner, som er en del av Groruddalen, betyr for folk som bor eller jobber der. I undersøkelsen har de intervjuet 12 personer som arbeider i bydelen og 32 beboere. De ansatte var for eksempel representanter for boligetaten, sosialetaten, ungdomsetaten og politiet.

Innvandringsandelen har vokst sterkt

I løpet av de siste 25 årene har det skjedd en sterk befolkningsvekst på Stovner – fra cirka 20 000 i 1987 til 30 000 i 2012.

Det er folk med innvandrerbakgrunn som i hovedsak har bidratt til denne veksten, fra 20 prosent i 1994 til 48 prosent i 2012, mens antallet etnisk norske har vært ganske konstant i perioden.

Slik sett har det skjedd en demografisk forandring der.

Få flytter

Beboerne i studien forteller om et sted der folk trives og vil bo.

Eiendomsforholdene på Stovner varierer fra selveierleiligheter og hus, til borettslag, kommunale boliger og utleieleiligheter eid av private og utleieselskaper.

På Stovner betyr denne varierte bebyggelsen at innbyggerne kan forbedre og øke boligstandarden sin innenfor bydelen. Samtidig gjør de lave boligprisene det vanskelig å kjøpe en annen bolig utenfor bydelen.

– De fleste velger å bli boende på Stovner, sier forsker Ada I. Engebrigtsen.

Statistikken viser at få flytter ut av området. Flere av informantene trakk frem muligheter for friluftsliv og annen fritidsutfoldelse som det positive ved å bo på Stovner.

– Nærhet til naturen var et gjennomgående tema, spesielt blant de eldre, forteller hun.

En annen grunn til trivsel er de mange aktivitetstilbudene til eldre.

Stiller krav til skolen

Enkelte informanter snakket også om negative reaksjoner når de forteller at de bor på Stovner.

En kvinne sa at arbeidskameratene ikke kunne skjønne at hun orket å bo der. En direktør i et lite firma fortalte at hans kollegaer reagerte negativt da han inviterte dem til middag, og oppga sin Stovner-adresse.

I studien kom det også frem at de norske som har flyttet til Stovner i familieetableringsfasen, på grunn av billige leiligheter og god barnehagedekning, er ambivalente med hensyn til om de skal bli eller flytte.

– Mange foreldre er bekymret for at det å gå på skoler med en stor minoritetsandel kan begrense barnas muligheter på lang sikt, forklarer Engebrigtsen.

Noen flytter, mens noen foreldre stiller krav til skolen om at de vil ha en bedre etnisk fordeling i klassene.

Barnefamilier med migrasjonsbakgrunn blir stort sett boende, men flere deler den samme bekymringen som norske foreldre, om den store minoritetsandelen på enkelte skoler.

– Det var et gjennomgangstema i de fleste intervjuene med foreldre til skolebarn.

To av de seks barne- og ungdomsskolene i bydelen har over 80 prosent minoritetselever.

Trenger møteplasser

De offentlige investeringene gjennom Groruddalssatsingen har forbedret oppvekstbetingelser for barn og unge ved å utvikle et variert tilbud av fritidsaktiviteter og aktiviteter gjennom skolen.

Stovnersenteret er en møteplass for beboere i Groruddalen, og en sosial arena for alle beboere uavhengig av alder og etnisk bakgrunn. Det er også et utstrakt frivillighetsarbeid i bydelen og et bredt spekter av foreninger.

Forskerne mener at dette arbeidet bør støttes og videreutvikles.

- Må videreføre satsing

– I dag er våre informanter stort sett tilfreds med hva Stovner har å tilby. Selv om Stovner fremdeles kan beskrives som et område der mange beboere har dårlige levekår, kan satsingen på barn og unge gi dem en mulighet til å forbedre sine levekår, sier Danielsen.

– Forskning viser at Groruddalssatsingen har bidratt til en oppgradering av boligmassen og til økning av tilbud til barn og unge. Vi mener at alle offentlige satsinger som kan komme barn og unge til gode bør videreføres.

– Det er viktig at offentlige tiltak, som biblioteket, fungerer bra. Sportsklubber, aktivitetstilbud og ungdomsklubber betyr mye for folks trivsel, legger hun til.  

Videre jobber NOVA-forskerne Danielsen og Engebrigtsen med å sammenligne Tøyen, Romsås og Stovner for å finne forskjeller og likheter ved de tre stedene.

Referanse

Danielsen, Kirsten og Ada I. Engebrigtsen. Stovner – problemområde eller lutter idyll? Om forholdet mellom statistikk og erfaring. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 17. 2014

Bygda trenger hjelp med turismen

– Det er vanskelig å leve av turisme i distriktene, sier Jan Velvin, som har forsket på turisme og økonomisk utvikling i bygder.

Han mener Hemsedal er et godt eksempel på en region som faktisk klarer å kombinere turisme og tradisjonelt landbruk.

Hemsedal er den største reiselivsregionen i innlands-Norge – bygda tar imot sju til åtte hundretusen turister i året. Samtidig er det det området med flest melkebønder i Buskerud – og flest millionærer i forhold til folketallet i Norge.

Ansette egne koordinatorer

– Skal turismesatsingen lykkes må den forankres i samarbeid mellom tilbydere i området, sier Velvin.

Han mener regioner bør investere i ansatte som kan koordinere turismen.

– I tillegg er kommunens rolle som tilrettelegger for næringsutvikling svært viktig, sier han.

Velvin er førstelektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, og tar doktorgrad ved NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Forskeren har først og fremst satt søkelys på hva som skal til for å utvikle gårdsbasert turismevirksomhet i randsonen av verneområder og hvordan slik turisme kan bidra til lokal næringsutvikling. Det igjen kan være en motivasjon for å få folk til å flytte tilbake til bygda.

Endring i tankesett

Velvin har også undersøkt hvorvidt naturen oppfattes forskjellig av henholdsvis turister og de som tilbyr turismetjenester.

Gårdsturisme er ofte basert på lokale aktiviteter og lokale sosiale verdier, men det som blir tilbudt, samsvarer ikke alltid med det utenlandske turister ønsker å oppleve, mener forskeren.

– De fleste nordmenn ville ikke tatt sjansen på å bevege seg i Amasonas alene. Vi ville oppsøkt en guide. Slik er det også for turister som kommer hit og skal bevege seg i verneområder, sier Velvin.

Han mener det derfor er viktig at tilbyr tjenestene også har kunnskap om turistenes ønsker, og at de er villige til å strekke sine tradisjonelle verdier for å møte turistenes behov.

Trenger noen utenfra

De fleste som driver turisme i bygde-Norge, tar utgangspunkt i sin egen gård.

– Gårdbrukere er i praksis innovatører, men de er vant til å jobbe alene, og baserer turismen på eksisterende kultur. Det vil kunne bidra positivt dersom man har en som kan legge til rette for prosessene og som ikke er forankret i den samme kulturen, sier forskeren.

– Enda større sjanse for å lykkes med utviklingen blir det dersom man kan koble turisme til allerede eksisterende og gode merkevarer innenfor turisme.

Vern gjennom bruk

Velvin har også undersøkt hvordan vedtak om vern av naturområder og naturreservat påvirker muligheten for å utnytte utmarksressurser til næringsformål.

Hvis folk i norske bygder skal både kunne verne naturområdene sine og bruke dem bærekraftig til turistformål, må forvaltningen bruke lokal erfaring og kunnskap sammen med naturvitenskapelige, samfunnsfaglige og økonomiske undersøkelser, mener forskeren.

– Da kan de lage en verneforskrift som inkluderer en bærekraftig næringsutvikling, sier Velvin.

– Vern gjennom bruk er godt uttrykk i så måte.

Referanse

Jan Velvin: Rural Tourism as a driving force for Community Economic Development. NMBU 2014 (doktorgradsavhandling).

– Vær varsom med kunstig intelligens

Science fiction-forfattere har i sine verk i mange tiår advart mot det som kan bli konsekvensene dersom datamaskiner får så høy intelligens eller så selvbevisste at de blir en trussel mot mennesker.

Riktignok henger den virkelig verden langt bak virkelighetene som fremstilles i mange av bøkene og filmene. For eksempel er oppstarten av et system som Skynet snart 18 år på overtid. Men det gjøres for tiden svært mange, men ofte små, framskritt innen kunstig intelligens. Samtidig kan det se ut til at mer av forskningen gjøres av selskaper som allerede har begynt å hente gevinst fra disse løsningene. Et plutselig gjennombrudd kan få uante konsekvenser.

Dette har ført til at også forskere nå maner til varsomhet med utviklingen av kunstig intelligens. I desember i fjor sa Stephen Hawking til BBC at utvikling av full, kunstig intelligens kan bety slutten på mennesket. Hawking regnes blant verdens ledende fysikere.

Nå har han fått følge av en rekke forskere som tar til orde for mye av det samme, men langt mindre spissformulert. Det som kjennetegner disse til nå mer enn 150 forskerne, er at de fleste til daglig jobber med nettopp kunstig intelligens, blant annet ved akademiske institusjoner eller kommersielle selskaper som Microsoft, Google, DeepMind, IBM, Tesla og Amazon.

Åpent brev
Alle har undertegnet et åpen brev hvor det tas til orde for å prioritere forskning som bidrar til kunstig intelligens som er robust og gunstig.

– Det er nå bred overensstemmelse om at AI-forskning stadig gjør framskritt, og at det er sannsynlig at den i økende grad vil påvirke samfunnet. De potensielle fordelene er enorme, siden alt det sivilisasjonen har å tilby, er et resultat av menneskelig intelligens. Vi kan ikke forutsi hva vi kan komme til å oppnå når denne intelligensen er forstørret ved hjelp av verktøyene kunstig intelligens kanskje kan tilby, men utslettelse av sykdom og fattigdom er ikke umulige å se for seg. På grunn av det store potensialet til kunstig intelligens, er det viktig at å forske på hvordan man kan høste fordelene, mens man unngår potensielle fallgruver, heter det i brevet.

– Denne forskningen er nødvendigvis tverrfaglig, fordi den involverer både samfunnet og kunstig intelligens. Den spenner fra økonomi, jus og filosofi til datasikkerhet, formelle metoder og selvfølgelig grener innen kunstig intelligens i seg selv.

– Vår systemer med kunstig intelligens må gjøre det vi ønsker at de skal gjøre.

I et separat dokument nevnes det flere eksempler på spørsmål som reiser seg når datamaskiner begynner å ta avgjørelser på egenhånd.

Selvstyrende biler
Det kanskje mest nærliggende for mange, er autonome kjøretøyer. Som digi.no skriver i dag, er det stadig flere som tror dette vil være allment tilgjengelig innen ti år.

Det er to problemstillinger ved dette som forskerne mener må utforskes på tvers av mange ulike fagfelt. Begge er selvfølgelig knyttet til ulykker. For selv om man tror at selvstyrende biler vil føre til færre trafikkulykker, vil bilprodusentene likevel motta flere søksmål, siden det er produsentene som er ansvarlige for bilene atferd. Et spørsmål som må drøftes handler derfor om hva slags lovgivning som skal gjelde for autonome kjøretøyer.

Den andre problemstillingen handler om etikken til maskiner. Hvordan skal et autonomt kjøretøy velge mellom to alternativer i situasjon, hvor begge medfører potensiell skade, og hvor det ene alternative innebære en begrenset fare for personskade, mens det andre innebærer høy sannsynlighet for stor, materiell skade?

Autonome våpen
Vil det være mulig å lage autonome våpen som er i overensstemmelse med humanitær lov? Bør de totalforbys, og – dersom ikke – hvordan skal våpnene integreres med eksisterende kommando- og kontrollstrukturer, slik at ansvarlighet og ansvar kan fordeles? Vil autonome våpen kunne føre til redusert motvilje mot konflikt, eller kanskje til og med til utilsiktede strider eller kriger?

Personvern
Hvordan skal muligheten systemer med kunstig intelligens vil ha til å tolke data som hentes inn fra alt fra e-post til overvåkningskameraer fungere i samspill med retten til personvern?

– Muligheten vi har til fullt ut å utnytte synergien mellom kunstig intelligens og «big data» vil delvis avhenge av evnen vår til å håndtere og ta vare på personvern, heter det i dokumentet.

Det er fortsatt mulig for flere å signere det åpne brevet, som er publisert av organisasjonen The Future of Life Institute.