Archive for September 1, 2014

Spillet om Evry

KOMMENTAR: At Posten og Telenor vil ut av sine dominerende eier-posisjoner i Evry overrasker ingen. Posten er rendyrkede mestre på logistikk – Telenor likeså innen kommunikasjon. I et IT-Norge med store endringer, der blant annet nye indiske aktører tar større plass, kan man stille spørsmål ved hvor kompetanse og verdiskapning tar veien. Trenger AS Norge store og nasjonale IT-fagmiljøer for å sikre en bærekraftig og sterk næring også i fremtiden?

Synergier kommer ikke fra kalkulatoren
Det er mange som har hevet øyenbrynene knyttet til oppkjøp og fusjoner som har skapt det Evry vi kjenner i dag. Ergogroup, IS-Partner, Allianse, Spring og Bekk var alle gode selskaper med hver sine styrker – men veldig forskjellig i kultur. Markedet er blitt fortalt om store synergier. I 2010 da Ergo og EDB fusjonerte ble synergiene tallfestet til mellom 250-350 millioner årlig. Matematikken og kalkyler for synergier har fått stor plass i styre og stell. Kundefokus, rendyrking og kulturforståelse i regnestykkene er mer utydelig.


Leif Arne Brandsæter er salgsdirektør i Syscom AS.

Kommunikasjonsdirektør i Evry, Geir Remman, uttalte seg på spørsmål fra digi.no i forrige uke om hvilken rolle teknologi vil spille i fremtidens IT marked i Norden og sa følgende:

«Dette er til dels drevet av forbrukernes etterspørsel etter digital teknologi, og dels at bedrifter med høyt kostnadsnivå søker nye løsninger for effektivisering. Men i dette markedet er det global konkurranse». Mellom linjene i denne uttalelsen kan man lese at kostnads/prispresset er blitt for stort. Billig er ikke alltid best, men er det billig nok, kan det bli for dyrt for kundene å la være.

Å tro at norske leverandører kan konkurrere på pris i utsatte segmenter som drift er naivt. Kunnskap om markedet, kompetanse og en bedriftskultur i kombinasjon med kundefokus kunne ha vært Evrys styrke – her kommer justeringer for sent.

Slankere «Evryer»
Trolig går kalkulatorene i meglerhus, styrer og Evry varme om dagen. Det mest sannsynlige fremtidsscenariet for Evry er at et eller flere fond/private-equity-eiere sammen løfter kjøpet av Evry fra Telenor og Postens hender. Antageligvis i et spleiselag der gevinster og risiko deles med mål om realisering innen en 3-5 års periode. Oppgaven med å løfte Evry er så stor at byrden må deles mellom flere. Spillet for høyest pris pågår for fullt.

For å gjennomføre transformasjonen Evry skal igjennom krever knallhard styring og ledelse med et utrettelig fokus å jobbe med en ny bedriftskultur der kunde, fag og kompetanse er i fokus. I fremtiden vil man antageligvis se et eller flere slankere «Evryer». Trolig minst ett for Consulting og ett for Bank/Finans. Hvorvidt Evrys drift ender opp på andre hender er jokeren i spillet som trolig spilles i kulissene nå.

Uten satsning taper IT-Norge
I overgangen fra ett til flere «Evryer» vil trolig mange med tung IKT-faglig erfaring og kompetanse miste jobbene sine. Evry er det største integrerte IKT-fagmiljøet i Norge. Mange av rollene som faller mellom fagområder eller som det ikke direkte finnes plass til i nye rendyrkede selskaper vil avvikles. I dette spillet er det IT-Norge som kan ende opp som taperen. Verdiene som skapes, i form av kompetanse og kapital, vil sannsynligvis kanaliseres ut av landet. Er det noe IT-Norge vil være tjent med?

IT-Norge trenger et eller flere «Evryer» som tar på seg rollen som leverandør av integrerte IKT-fagområder for samfunnskritisk infrastruktur. Tjenestene og kompetansen må dyrkes og vokse – det må satses! Gjennom å skape unike tjenester med faglig forankring i det norske markedet skapes varige arbeidsplasser og intellektuell kapital som gavner Norge i mange generasjoner fremover. Norge trenger et eller flere selskaper som tar på seg denne rollen og som tar sin plass i spekteret av utenlandske leverandører.

Veien videre for Evry ligger i hendende til Telenor og Posten. Uavhengig av hva jeg eller andre mener, eller hvordan et fremtidig Evry vil se ut, er det brakt på det rene at satsninger og fokus på høykonkurransesegmenter med lav pris sannsynligvis er fåfengte. Derimot er fokusering på områder som er av høy kundeverdi og av høy kompleksitet noe Evry med fordel kan forsterke. Her kan Evry, med nåværende eller nye aksjonerer, bli mestre innen en rekke fagområder.

AS Norge trenger store integrerte IT-miljøer med nasjonal forankring. Til dette er det ikke nok med bare kalkulatoren som gir positive fortegn. Med satsning og fokus på kunde, kultur og kompetanse har man alle forutsetninger for å lykkes med en stor aktør også i det norske markedet.

Informasjon om debattinnlegg og kronikker i digi.no

Alle innlegg må sendes til redaksjon@digi.no. Husk å legge ved et portrettbilde. Vi forbeholder oss retten til å redigere innsendt materiale.

Hydro kvitter seg med Lotus Notes

Microsoft Norge kunngjorde i dag at selskapet skal levere den nettskybaserte kontorløsningen Office 365 til 12 500 brukere i aluminiumselskapet Hydro. Dette en av selskapets aller største Office 365-avtale i Norge, men til digi.no forteller kommunikasjonsdirektør i Microsoft Norge, Christine Korme, at avtalene med DNV GL og Handelshøyskolen BI er enda større, uten at hun kommer med konkrete tall om dette.

Avtalen med Hydrao ble implementert den 1. juni i år og innebærer at Hydro velger bort IBMs Lotus Notes til selskapets IT-brukere.

– Microsoft leverer produkter som alle kjenner til, men som også er av god kvalitet. Office 365 dekker våre ansattes praktiske behov på farten, og derfor er dette den beste løsningen for Hydro. Cloud-løsningen gir oss den fleksibiliteten som vi trenger ved at våre ansatte kan arbeide uansett hvor de befinner seg, uttaler Jo De Vliegher, CIO i Hydro, i en pressemelding.

Der heter det videre at Hydro ønsker å effektivisere hverdagen til selskapets brukere, men også bedre administrasjonen av klienter på tvers av mobiler, nettbrett og pc-er.

– Office 365 er et fornyingsprosjekt som passer i en bredere kontekst. Hydro har satt klare mål om å bli bedre, større og grønnere. Vi mener Office 365 blir en viktig hjørnestein for å støtte og muliggjøre strategien fra et IT-perspektiv. Denne avtalen gir oss verktøy og retning mot fremtiden, avslutter De Vliegher.

Korme sier at Microsoft Norge ikke uttaler seg om verdien på avtaler.

Dette sier Apple nei til

Apple har ikke alltid vært like imøtekommende når det gjelder å forklare hvorfor visse apper ikke blir godkjent for publisering i App Store.

Nylig la selskapet imidlertid ut en nettside der du viktigste grunnene for avvisning av apper blir gjort rede for, noe som kan bidra til at utviklerne sørger for bedre kvalitet på bidragene sine.

Apple skriver at den største grunnen for avvisning er manglende informasjon. Dette står for 14 prosent av avvisningene.

Deretter følger applikasjoner med bugs og feil, apper med for dårlige grensesnitt, apper med navn eller skjermbilder som ikke er relevante til funksjonaliteten, apper med navn som gir falsk informasjon eller kopierer andre programmer, apper som ikke har korrekte aldersbeskrivelser eller apper som er betegnet som beta eller demo.


Tips for ryddigere grensesnitt.

Det oppsiktsvekkende med dette er at de aller fleste av disse grunnene er allerede beskrevet i Apples retningslinjer for applikasjonsutvikling, og bør derfor være kjent for utviklerne i forkant.

Apple kommer også med en del tilleggsinformasjon for utviklere om hvordan apper kan gjøres bedre: Man må sørge for at appen er mest mulig fri for bugs, inneholder fungerende lenker, utfyllende informasjon om utviklerne, kontaktinformasjon og riktig formattering. Apple påpeker at appen må fremstå som ferdig, altså ikke ha midlertidige bilder eller tekst, og må ha et grensesnitt som er ryddig og logisk. Det er også viktig at appen gir brukerne verdi, og ikke bare etterligner andre i samme kategori.

Microsoft har nylig måttet tåle en del kritikk da det ble kjent at Windows 8-butikken ble overfylt med søppelvare, og tar nå tak for å rydde opp i dette. Det er tydelig at Apple også sliter med dette, men er strengere på hvilke applikasjoner som faktisk blir godkjent og publisert.

«Watson» gjorde unike oppdagelser

Svært mye forskning bygger på tidligere forskning innen samme eller relaterte felt. Men et reelt problem er at det innen mange områder er utgitt så mye forskningsmateriale at det er helt umulig for en forsker å få oversikt over det hele. Ofte vil forskerne måtte basere sine studier på bare et utvalg av forskningsrapportene som tidligere er utgitt, noe som kan påvirke hypotesene som fremstilles i feil retning.

– I gjennomsnitt leser en forsker kanskje mellom én og fem vitenskapelige artikler på en god dag, sier Olivier Lichtarge, en professor i blant annet molekylær genetikk og direktør for Center of Computational and Integrative Biomedical Research ved Baylor College of Medicine i Houston, Texas, i en pressmelding. Når det finnes tusenvis av slike artikler, vil det kunne ta år å lese gjennom hele materialet.

Derfor har man ved Baylor samarbeidet med IBM om å utvikle et dataverktøy som kan hjelpe forskere med å pløye gjennom all offentlig tilgjengelig litteratur om et tema, samt å formulere hypoteser basert på det komplette materialet. Verktøyet kalles for Knowledge Integration Toolkit (KnIT).

– En datamaskin kan helt klart ikke resonnere like godt som en forsker, men det lille den kan, logisk og objektivt, kan bidra stort når det brukes på vår hele vår samling med kunnskap, sier Lichtarge.

Watson
I et testprosjekt som har involvert publiserte data om p53, et protein som ofte er relatert til kreft, har forskere ved Baylor og IBM brukt KnIT og superdatamaskinen Watson til å evaluere flere titalls tusen forskningsartikler om p53 og hvordan man ved hjelp av kinaser, en spesiell type enzymer, kan aktivere eller deaktivere aktiviteten til p53.

Det finnes mer enn 500 kjente, menneskelige kinaser, og titusenvis av mulige proteiner som kinasene kan være rettet mot.

I testen ble KnIT og Watson bare gitt de av forskningsartiklene som var gitt ut før 2003. Før 2003 var bare 16-17 av de 33 p53-påvirkende kinasene man visste om under testen, kjente for forskere.

I testen trakk KnIT fram 74 kinaser som potensielle modifikatorer. Ti av disse var kjente modifikatorer for p53 fra før 2003, mens ni har blitt oppdaget senere. KnIT redegjorde for de ti allerede kjente kinasene ved hjelp av resonnering. De øvrige 64 ble rangert etter hvilken sannsynlighet de er rettet mot p53. Av de ni øvrige, kjente kinasene som KnIT fant, ble sju nøyaktig forutsett av systemet.

– Denne studien viste at i et svært smalt felt relatert til p53, kan vi faktisk antyde nye forhold og nye funksjoner knyttet til p53, som senere kan bli direkte validert i laboratoriet, sier Lichtarge.

Ifølge IBM resulterte testen i at seks nye, potensielle kinaser nå vil bli forsket videre på. I gjennomsnitt har man tidligere bare funnet én slik potensiell kandidat per år, så dette blir ansett som et ganske dramatisk framskritt.

– Håpet vårt er at forskere vil kunne bruke Watsons kognitive evner til å øke forståelsen av biologien som ligger til grunn for sykdommer, sier Scott Spangler, en forskningsleder ved IBM, i en pressemelding.

– Bedre forståelse av biologien til sykdommer kan etter hvert føre til bedre behandling for noen av de mest komplekse og utfordrende sykdommene, slik som kreft, sier Spangler.

– Vårt langsiktige håp er å kunne systematisk utvinne kunnskap direkte fra totalsummen av den offentlige, medisinske litteraturen. Til dette trenger vi teknologiske framskritt innen det å lese tekst, trekke ut fakta fra hver eneste setning og å integrere denne informasjonen i et nettverk som beskriver forholdet mellom alle objektene og entitetene som drøftes i litteraturen, sier Lichtarge.

– Denne første studien er lovende fordi den antyder et bevis på prinsippet for et lite skritt i retning av denne typen oppdagelse av kunnskap. Med mer forskning håper vi å komme nærmere kliniske og terapeutiske anvendelser, avslutter han.

Finner PIN-koden på første forsøk

Stadig vekk dukker det opp sårbarheter knyttet til WLAN-rutere. Dette er spesielt problematisk fordi svært mange ikke tenker på at program- eller fastvaren i ruteren kanskje må oppdateres. Dermed vil sårbarhetene være tilgjengelige for angripere inntil ruteren før eller senere blir skiftet ut.

Nå har det blitt oppdaget enda en sårbarhet. Dominique Bongard, grunnleggeren av det sveitsiske sikkerhetsselskapet 0xcite, har ifølge Ars Technica oppdaget at Wi-Fi Protected Setup (WPS), en teknologi som gjør det svært enkelt å knytte klientenheter til det trådløse nettverket, er dårlig implementert i ruter-brikkesett fra Broadcom og en annen leverandør som ennå ikke har blitt navngitt.

Det er ofte flere metoder som kan brukes for å koble en klient til et trådløst nettverk via WPS. Bruk av en PIN-kode på åtte sifre er blant disse. Selv om det i tidligere angrepsforsøk har vist seg å være mulig å finne den rette PIN-koden på omkring fire timer ved systematisk å teste omtrent 11 000 ulike koder (forklart her), skal det være mulig å gjette PIN-koden med bare ett forsøk på de ruterne som er berørt av de feilene Bongard omtaler.

Problemet med disse ruterne er ifølge Ars Technica svak eller mangel på randomisering i en nøkkel som brukes for å autentisere PIN-kodene. Dette gjør det mulig for alle raskt å samle nok informasjon ved hjelp av beregner på datamaskin. Når beregningene er ferdige, skal de ha funnet den rette PIN-koden.

Bongard har publisert en presentasjon om oppdagelsen på denne siden. Det har ikke blitt offentliggjort nøyaktig hvilke rutere som er berørt.

Inntil en eventuell sikkerhetsfiks blir tilgjengelig, anbefales eiere av WLAN-rutere å deaktivere WFS-funksjonaliteten. Da må nye brukere av det trådløse nettverket koble seg til på vanlig måte i stedet, altså ved å skrive inn den lange sikkerhetskoden som eierne av ruterne selv kan velge.

Milepæl for Viken Fiber

Internett-tilbyderen Viken Fiber melder i dag at de med 100.000 kunder på Østlandet er Norges desidert største leverandør av fiber.

Viken Fiber skal ha fått 15.000 nye kunder hittil i 2014, og ifølge administrerende direktør Anne Berit Rørlien har selskapet Nord-Europas mest moderne fibernett. De leverer internett, TV og telefoni fra Altibox til både husstander og bedrifter.

Fokusområdet er fremdeles Østlandet, og Viken Fiber planlegger flere store utbygginger i områdene rundt Oslofjorden. Per i dag har selskapet 60 kommuner i området som sitt nedslagsfelt. Til tross for den regionale profilen har Viken Fiber altså vokst seg til å bli størst i Norge.

– En gjennomsnittlig Viken-kunde har ni enheter som er koblet på internett. I tillegg bruker stadig flere nordmenn nettbaserte tjenester som krever høy kapasitet, deriblant videostrømming i høyeste kvalitet, sier Anne Berit Rørlien i pressemeldingen.


Familien Westphal i Asker ble kunde nummer 100.000.

Den faktiske kunden nummer 100.000 er en husstand i Asker, og familien fikk nylig besøk fra leverandøren med både gaver og oppgradering til gigabit-hastighet.

Innen utgangen av 2016 skal for øvrig alle Altibox-brukere få tilbud om 1000/1000-hastighet. Altibox har per i dag 340.000 kunder.

Viken Fiber lover fortsatt satsning på lokal tilstedeværelse, suveren kundeservice og de
beste fibertjenestene på markedet, skriver selskapet, og med forventet massiv vekst i internett-trafikken de kommende årene bør de være rustet til å kunne levere kapasitet til dette.

Google-verktøy har fått Azure-støtte

Åpen kildekode-baserte Docker har på bare halvannet år etter den første utgivelsen blitt en populær plattform for å bygge, levere og kjøre distribuerte applikasjoner, angivelig med større effektivitet enn det som er mulig med virtuelle maskiner fordi det ikke er behov for et eget gjeste-operativsystem. Plattformen støttes derfor fra stadig flere aktører

Google står bak et annet åpen kildekode-verktøy, Kubernetes for administrasjon av konteinere i klynger, i utgangspunktet i Google Compute Engine (GCE). Men med tilpasninger kan det også brukes i andre miljøer. Tidlig i forrige kunngjorde VMware et samarbeid med blant annet Docker og Google som involverer blant annet Kubernetes.

Også Microsoft har en periode samarbeidet med Google om Kubernetes, etter at Azure fikk støtte for Docker i juni i år. Torsdag i forrige uke kunngjorde Microsoft at Kubernetes nå kan brukes til å administrere konteinere i Azure.

Kubernetes skal blant annet kunne brukes til å bygge og publisere konteinere i Azure Storage og å rulle ut en Azure-klynge basert på konteiner-avbildninger fra Azure Storage eller Docker Hub.

I tillegg har Microsoft utgitt et eget verktøy, Azure Kubernetes Visualize, som tilbyr en node.js-basert webapplikasjon som automatisk lager definisjons- og kontrollerfiler som brukes av Kubernetes-utviklere for utrulling av eksisterende, Docker-baserte klynger.

Azure Kubernetes Visualize skal også tilby en visuell representasjon av hva som skjer i klyngen. Dessuten skal brukerne kunne redigere de automatisk genererte filene og følge med når Kubernetes oppdaterer klyngekonfigurasjonen.

Også dette verktøyet er utgitt som åpen kildekode. Det er i stor grad lagd av praktikanter hos Microsoft.

Dette er Intels monsterprosessor

Selv om det er for tiden mye fokus på den kommende Broadwell-brikken, vil Intel gjerne vise at de ikke glemmer sitt mest krevende segment, og selskapet lanserer nå den kompromissløse prosessoren kjent som Haswell E. Det fulle navnet på brikken er Intel Core i7-5960X Extreme Edition, og er selskapets første åttekjerners prosessor rettet mot forbrukere.

Ikke nok med det, det er den første brikken som støtter 16 tråder, og sammen med det nye X99-brikkesettet støtter løsningen DDR4-minne.

Den mest avanserte varianten har en klokkehastighet på 3.0 GHz, med 3.5 GHz tilgjengelig via Turbo Boost. Ifølge Intel er det lite som skiller denne brikken og de enda mer krevende Xeon-prosessorene. Prisen er imidlertid også krevende: Toppmodellen koster 999 dollar, i Norge ligger den på rundt 8000 kroner.

Det finnes heldigvis to rimeligere varianter med seks kjerner og tolv tråder.

Intel sier at ytelsen på toppmodellen er opptil 20 prosent høyere på redigering av 4K-video og 32 prosent raskere på 3D-rendering, sammenlignet med forrige generasjon (Core i7-4960X).

Plattformen støtter også Thunderbolt 2-tilkoblinger, noe som gjør den enda bedre egnet for videoentusiaster.

Haswell E er generelt sett rettet mot brukere som jobber med videoredigering, 3D og fysikk-kalkulasjoner, og siden toppmodellen kan i utgangspunktet støtte tre grafikkort samtidig, vil den også være fristende for eksepsjonelt krevende (og velstående) spillere. Brikkene er også ulåst, slik at det er god potensiale for overklokking.

Intel har bekreftet at en rekke partnere vil slippe hovedkort som støtter prosessoren og DDR4-minne, og flere PC-produsenter vil også tilby ferdigbygde løsninger med Haswell E. Den kanskje mest oppsiktsvekkende av disse er Alienwares Hexus, som har en unik trekantet utforming.

Kina gir Microsoft svarfrist

Kina har innledet etterforskning av Microsoft for mulig misbruk av markedsdominanse og brudd på kinesiske konkurranselover.

Den amerikanske IT-giganten blir nå avkrevd en skriftlig forklaring om mistankene. Fristen for å svare er innen 20 dager.

Det fremgår av en kort kunngjøring lagt ut mandag 1. september på nettsidene til Folkerepublikkens statlige konkurransemyndighet, State Administration for Industry & Commerce (SAIC).

Forholdet ser ut til å gjelde «kompatiblitetsproblemer og andre spørsmål» knyttet til operativsystemet Windows og kontorpakken Office, som begge nevnes med produktnavn.

En talsperson fra Kinas konkurransemyndigheter sa i forrige måned at etaten også undersøker hvordan Microsoft bunter sin medieavspiller og nettleser Internet Explorer sammen med operativsystemet, skriver Wall Street Journal.

Microsoft bedyrer i en uttalelse at de overholder alle relevante lover og regler i Kina. De sier også at de samarbeider aktivt med den pågående etterforskningen.

Microsoft er ikke ukjent med brudd på konkurranselover. Programvaregiganten har tidligere gjort seg skyldig i flere forhold som minner om de selskapet nå granskes for i Kina. Samlet har EU gitt Microsoft bøter for over 16 milliarder kroner tidligere.

Razzia
I sommer slo kinesiske kontrollører til med en koordinert razzia mot Microsofts kontorer i Beijing, Shanghai og flere andre storbyer.

Microsoft er et av minst 30 utenlandske selskaper som nå granskes av kinesiske konkurransemyndigheter, etter at regjeringen i Beijing har begynt å håndheve et lovverk som ble vedtatt for seks år siden.

Kritikere sier ifølge nyhetsbyråets Reuters at loven blir brukt i et urettferdig angrep på utenlandsk virksomhet, noe kineserne avviser.

Amerikanske Qualcomm, en av verdens største produsenter av mikrobrikker til mobiltelefoner, står også beskyldt i Kina for å ha kunstig presset opp prisene og misbruk av markedsmakt. Blir de felt risikerer brikkeselskapet bøter på over 1 milliard dollar, som meldt tidligere.

Nadella reiser til Kina
Tilbake i mai ble det kjent at Kina nedla forbud mot anskaffelser av Windows 8 til bruk i landets offentlige sektor.

Microsofts toppsjef Satya Nadella har med andre ord rikelig med viktige temaer å ta opp når han i ifølge Reuters for første gang reiser til Kina senere denne måneden.

Stabilt på smartmobiltoppen

Sommeren er sjelden tiden for de helt store lanseringene av forbrukerelektronikk. Også NetCom liste over de mest solgte smartmobilene gjennom selskapets salgskanaler i august bærer preg av dette. Det er lite som har endret seg siden juli.

Samsung Galaxy Express II kom inn på en femte plass i juli, men har nå forsvunnet rett ut igjen. Det har ført til at Samsung Galaxy S4 Active er tilbake blant topp ti, etter å ha falt ut i juli.

Som vanlig er det toppmodellene fra Apple og Samsung som ligger helt på topp. iPhone 5 har så vidt vi vet tronet på toppen siden lanseringen i fjor høst. Den første nye mobilen som har noen reell mulighet til å utfordre topplassen, er neste versjon av iPhone. Den blir etter alt å dømme avduket den 9. september.

1. (1) Apple iPhone 5S
2. (2) Samsung Galaxy S5
3. (3) Sony Xperia Z2
4. (4) Samsung Galaxy S4 LTE+
5. (6) Apple iPhone 4S
6. (8) Apple iPhone 5C
7. (7) Sony Xperia Z1 Compact
8. (10) Samsung Galaxy Note 3
9. (9) LG G3
10. (ny) Samsung Galaxy S4 Active

Listen er rangert etter salgsvolum og baserer seg på smarttelefonsalget i 60 NetCom-butikker, på netcom.no, gjennom kundesenteret og hos forhandlere som selger NetCom. Forrige måneds plassering i parentes.